هدف پایگاه داده‌های فرهنگی، نمایش تصویری و نموداری وضعیت موجود شاخص‌های فرهنگی و هنری کشور است. در این پایگاه داده متن کامل پیمایش‌های ملی مهم کشور در دهه‌های اخیر به تفکیک استان و گویه‌ها در دسترس است.

تحلیل برنامه ششم توسعه در حوزه فرهنگ

مقایسه نقش دولت و مجلس در بخش فرهنگی برنامه ششم توسعه