هدف پایگاه داده‌های فرهنگی، نمایش تصویری و نموداری وضعیت موجود شاخص‌های فرهنگی و هنری کشور است. در این پایگاه داده متن کامل پیمایش‌های ملی مهم کشور در دهه‌های اخیر به تفکیک استان و گویه‌ها در دسترس است.

مجموعه جستارهای سویه‌های فرهنگی و اجتماعی کرونا منتشر شد

متن کامل کتاب کرونا و جامعه ایران (جلد ۲)