هدف پایگاه داده‌های فرهنگی، نمایش تصویری و نموداری وضعیت موجود شاخص‌های فرهنگی و هنری کشور است. در این پایگاه داده متن کامل پیمایش‌های ملی مهم کشور در دهه‌های اخیر به تفکیک استان و گویه‌ها در دسترس است.

چرا در رویدادهای اخیر صدای دولت چنانچه باید شنیده نمی‌شود؟

بازخوانی رخدادهای اخیر کشور با ارجاع به مفاهیم اجتماعی

دربارۀ شکست تیم فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا سال 2019

خُلقیات جمعی ایرانیان یا ناکارآمدی مدیریتی؟