هشتمین گزارش سیاست‌های فرهنگی در منطقه عربی، مروری بر تحولات سیاست فرهنگی در 12 کشور عربی بین 1 ژانویه تا 31 دسامبر 2016 را ارائه می‌دهد. این سلسله گزارش‌ها توسط موسسه اتیجاهات (روندها) از سال 2009 تا سال 2016 تهیه شده است. گزارش هشتم، تحولات فرهنگی در 12 کشور عربی شامل کشورهای عربی شرقی (فلسطین، سوریه، لبنان، اردن و عراق)، چند کشور عربی غربی (تونس، الجزایر، مراکش و موریتانی) و همچنین کشورهای مصر، سودان و یمن را نیز موردبررسی قرار می‌دهد.
«بررسی و ارزیابی نمایشگاه‌های کتاب استانی» را سلمان انصاری‌زاده برای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نوشته است. در این طرح دیدگاه ناشران، مشارکت‌کنندگان، کارشناسان و برگزارکنندگان نمایشگاه‌های کتاب استانی موردمطالعه قرار گرفته است و نمایشگاه‌های سال‌های 1387 تا 1396 بررسی شده است.
«گزارش ملّی فرهنگ حوزۀ نشر کتاب» را آرمان امیری در تیرماه 1399 برای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نوشته است.
«جامعه‌شناسی مصرف موسیقی» را محمد فاصلی در قالب یک طرح پژوهشی برای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نوشته است و در سال 1386 منتشر شده است.
«کرونا و امر دینی» گزارشی از چالش‌های دین و دینداری در مواجهه با پاندمی کرونا در ایران (30 بهمن 1398- 30 خرداد 1399) است که محسن حسام مظاهری آن را زیر نظر پژوهشکدۀ فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نوشته است.
مقالۀ «خودزندگی‌نامه‌ها در جامعه‌شناسی؛ سنخ‌شناسی اجتماعی خودزندگی‌نامه‌های حوزویان» را مهدی سلیمانیه، سارا شریعتی، محمدرضا جوادی یگانه و مهدی اعتمادی‌فرد نوشته‌اند و در بهار 1398 در فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات منتشر شده است.