مقالۀ «ارائۀ الگوی خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های فرهنگی (موردمطالعه: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)» را وجه‌الله قربانی‌زاده، فتارح شریف‌زاده، داوود حسین‌پور و محمود مروج نوشته‌اند و در فصلنامۀ سیاست‌گذاری عمومی، دورۀ 3، شمارۀ 3، پاییز 1396 منتشر شده است.
مقالۀ «روزنامه و اینترنت؛ واکاوی تحولات صنعت روزنامه در فرایند اینترنتی‌شدن در ایران» را سیدمحسن بنی‌جمال و محمد توکل نوشته‌اند و در فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دورۀ 17، شمارۀ 65، زمستان 1400 منتشر شده است.
مقالۀ «عکاسی خبری در بستر شبکه‌های اجتماعی: نظریۀ ارزش نمایشی بنیامین و ریزوماتیک دلوز» را علیرضا فرزین، هادی خانیکی و محمدمهدی فرقانی نوشته‌اند و در فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دورۀ 17، شمارۀ 62، بهار 1400 منتشر شده است.
مقالۀ «فرایند تغییرات فرهنگی ایرانیان (تحلیل روایت تغییرات چند فرد ایرانی در چند دهۀ اخیر)» را حسن رضایی بحرآباد، علی اکبر مجدی، رامپور صدرنبودی و حسین بهروان نوشته‌اند و در فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پانزدهم، شمارۀ 57، زمستان 1398 منتشر شده است.
مقالۀ «نظریۀ سینمای دولتی ایران (تحلیل سیاست‌گذاری سینمای پس از انقلاب با تأکید بر سیاست‌های بنیاد سینمایی فارابی)» را مصطفی اسدزاده و حسام‌الدین آشنا نوشته‌اند و در سال 1399 در فصلنامۀ علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، شمارۀ 34، دورۀ 10 منتشر شده است.
مقالۀ «بازگشت به خانه: مطالعۀ کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانۀ زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی» را سهیلا صادقی فسایی، علی اصغر سعیدی و زینب شفیعی نوشته‌اند و در فصلنامۀ برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، سال نهم، شمارۀ 34، بهار 1397 منتشر شده است.
مقالۀ «تحلیل سیاست‌های فرهنگی و عملکرد دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در حوزۀ اقتصاد سینما» را فرناز سر بندی، ابراهیم حاجیانی و سید رضا امیری صالحی نوشته‌اند و در دوفصلنامۀ رسانه و فرهنگ، سال دهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1399 منتشر شده است.
مقالۀ «راهبردهای مؤثر بر تقویت ساختار اقتصاد فرهنگ ایران» را زهرا مسعودی نیا، علی رشیدپور و رضا ابراهیم‌زاده نوشته‌اند و در فصلنامۀ راهبرد اجتماعی، فرهنگی سال هفتم، شمارۀ بیست‌وهفتم، تابستان 1397 منتشر شده است.
مقالۀ «سیاست‌گذاری اقتصادی بخش فرهنگ؛ بررسی اثر سیاست تنظیمی کپی‌رایت بر درآمد نویسندگان ادبی در ایران» را حمیدرضا ششجوانی نوشته و در اقتصاد و تجارت نوین، سال 16، شمارۀ 3، پاییز 1400 منتشر شده است.
مقالۀ «کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران و اتحادیۀ اروپا نسبت به آن» را مجید وحید و مریم اسماعیلی‌فرد نوشته‌اند و در فصلنامۀ راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال سوم، شمارۀ یازدهم، تابستان 1393 منتشر شده است.