مقالۀ «خانواده در جوامع غربی (زوال یا احیا)» را علی جنادله نوشته و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در پاییز 1400 آن را منتشر کرده است.
مقالۀ «طبقه، فرهنگ و سبک زندگی (موردمطالعه: فرهنگ و سبک زندگی طبقۀ بالای جامعه)» را خیام عزیزی‌مهر و صدیقه پیری نوشته‌اند و در مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، دورۀ نوزدهم، شمارۀ 3، پاییز 1397 منتشر شده است.
مقالۀ «سازمان‌های مردم‌نهاد ایران (خیریه) و ذی‌نفعان در رسانه‌های اجتماعی (مطالعۀ کیفی الگوهای ارتباطی)» را مهدیه نجفی‌زاده، علی ربیعی و علی‌اکبر فرهنگی نوشته‌اند و در فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دروۀ 17، شمارۀ 65، زمستان 1400 منتشر شده است.
مقالۀ «تأملی بر انتخاب بی‌تفاوتی در بافت فرهنگی ایران» را فاطمه سادات علمدار، محمدرضا جوادی یگانه، جبار رحمانی و علی‌رضا محسنی تبریزی نوشته‌اند و در فصلنامۀ انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دورۀ 17، شمارۀ 64، پاییز 1400 منتشر شده است.
مقالۀ «حکمرانی و توسعۀ اقتصادفرهنگ؛ مقایسۀ ایران و کشورهای پیشرفته» را اردشیر انتظاری و فاطمه درخشان نوشته‌اند و در فصلنامۀ علوم اجتماعی، سال بیست‌وهشتم، شمارۀ 93، تابستان 1400 منتشر شده است.
مقالۀ «هویت ایرانی از دیدگاه صاحب‌نظران و مردم» را قربانعلی سبکتکین ریزی و سمانه سادات سدیدپور نوشته‌اند و در دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران، سال دهم، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1398 منتشر شده است.
مقالۀ «تبیین جامعه‌شناختی سیاست‌های هویتی دولت پهلوی اوّل» را تقی آزاد ارمکی، علی محمد حاضری، علی ساعی و فرهاد نصرتی‌نژاد نوشته‌اند و در مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، دورۀ بیست‌ویکم، شمارۀ 3، پاییز 1399 منتشر شده است.

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی

توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی بخش فرهنگ

مقالۀ «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی برای توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی بخش فرهنگ: ارزیابی طرح‌های کلان رونق‌بخشی به بازار هنر ایران در دهۀ 1380» را محمدرضا مریدی و معصومه تقی‌زادگان نوشته‌اند و در فصلنامۀ مطالعات جامعه‌شناختی ایران، سال اول، شمارۀ دوم، پاییز 1390 منتشر شده است.
مقالۀ «بازنمایی ابعاد دینداری طبقات اجتماعی در سینمای پس از انقلاب ایران» را پژمان برخورداری، سیدحسین سراج‌زاده و عبدالمحمد کاظمی‌پور نوشته‌اند و در فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دورۀ 9، شمارۀ 4، زمستان 1399 منتشر شده است.
مقالۀ «ارائۀ الگوی خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های فرهنگی (موردمطالعه: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)» را وجه‌الله قربانی‌زاده، فتارح شریف‌زاده، داوود حسین‌پور و محمود مروج نوشته‌اند و در فصلنامۀ سیاست‌گذاری عمومی، دورۀ 3، شمارۀ 3، پاییز 1396 منتشر شده است.
مقالۀ «روزنامه و اینترنت؛ واکاوی تحولات صنعت روزنامه در فرایند اینترنتی‌شدن در ایران» را سیدمحسن بنی‌جمال و محمد توکل نوشته‌اند و در فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دورۀ 17، شمارۀ 65، زمستان 1400 منتشر شده است.