مقالۀ «هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی؛ مطالعۀ مصرف کالاهای فرهنگی غیرمجاز در شهر تهران» را محمدمهدی رحمتی، همایون مرادخانی، مهدی سلطانی گردفرامرزی و سجاد مرادی نوشته‌اند و در دورۀ 19، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1391 مطالعات جامعه‌شناختی منتشر شده است.
مقالۀ «سنجش نگرش مردم ایران در خصوص بازی‌های رایانه‌ای (مقایسۀ نگرش افراد موردمطالعه در ردۀ سنی 7 تا 40 سال)» را مسعود کوثری، معصوم آقازاده و سید محمدعلی سیدحسینی نوشته‌اند و در بهار 1397 در فصلنامۀ مطالعات فرهنگ ارتباطات منتشر شده است.
مقالۀ «تحلیل وضعیت موجود ساماندهی نهادهای فرهنگی کشور با نگاهی به مفهوم و مبانی مهندسی فرهنگی» را غلامرضا گودرزی و محمد شیخ‌زاده نوشته‌اند و بهار 1388 در نامۀ پژوهش فرهنگی منتشر شده است.
مقالۀ «سنجش میزان مرجعیت‌گرایی دینی و خوداتکایی دینی (مطالعۀ دو نسل پس از انقلاب اسلامی-گروه‌های سنی 15 تا 30 سال و 50 تا 65 سال)» را مسیح علی‌پور، حسن محدثی گیلوایی و الله‌کرم کرمی‌پور نوشته‌اند و در شمارۀ 45 فصلنامۀ مطالعات فرهنگ-ارتباطات در بهار 1398 منتشر شده است.
مقالۀ «مسئله‌شناسی حجاب در جامعۀ ایرانی (مورد کاوش: مقالات علمی 1383-1397)» را ابراهیم اخلاصی، ابوالقاسم فاتحی دهاقانی و امیرحسن شیعی نوشته‌اند و در شمارۀ دوم مجلۀ بررسی مسائل اجتماعی ایران در پاییز و زمستان 1400 منتشر شده است.
مقالۀ «خانواده در جوامع غربی (زوال یا احیا)» را علی جنادله نوشته و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در پاییز 1400 آن را منتشر کرده است.
مقالۀ «طبقه، فرهنگ و سبک زندگی (موردمطالعه: فرهنگ و سبک زندگی طبقۀ بالای جامعه)» را خیام عزیزی‌مهر و صدیقه پیری نوشته‌اند و در مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، دورۀ نوزدهم، شمارۀ 3، پاییز 1397 منتشر شده است.
مقالۀ «سازمان‌های مردم‌نهاد ایران (خیریه) و ذی‌نفعان در رسانه‌های اجتماعی (مطالعۀ کیفی الگوهای ارتباطی)» را مهدیه نجفی‌زاده، علی ربیعی و علی‌اکبر فرهنگی نوشته‌اند و در فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دروۀ 17، شمارۀ 65، زمستان 1400 منتشر شده است.
مقالۀ «تأملی بر انتخاب بی‌تفاوتی در بافت فرهنگی ایران» را فاطمه سادات علمدار، محمدرضا جوادی یگانه، جبار رحمانی و علی‌رضا محسنی تبریزی نوشته‌اند و در فصلنامۀ انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دورۀ 17، شمارۀ 64، پاییز 1400 منتشر شده است.