پیمایش «بررسی وضعیت آموزش موسیقی و نگرش استادان و مدیران دربارۀ هویت موسیقی در آموزشگاه‌های آزاد و هنرستان‌های موسیقی شهر تهران» را حسن وخشور در سال 1396 برای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام داده است. جامعۀ آماری شامل تمام هنرجویان آموزشگاه‌های آزاد و دانش‌آموزان متوسطۀ هنرستان‌های موسیقی، همچنین تمام مدرسان و مدیران آموزشگاه‌ها و هنرستان‌های موسیقی شهر تهران در سال 84-1383 است. تعداد نمونۀ هنرجویان 377 نفر و مدرسان و مدیران 366 نفر بوده است و اطلاعات با پرسشنامۀ محقق‌ساخته جمع‌آوری شده است.

وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعۀ ایران

میزان مسافرت و اهداف سفر ایرانیان

پیمایش «وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعۀ ایران» در دو بازۀ زمانی ۱۴ بهمن تا ۷ اسفند ۱۳۹۴ و نیمۀ دوم فروردین ۱۳۹۵ تا مرداد همان سال اجرا شده و گزارش نهایی آن در سال ۱۳۹۶ توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد. مجری این پیمایش غلامرضا غفاری و محمدرضا جوادی یگانه و نظارت علمی بر عهده رضا محبوبی و عبدالله بیچرانلو بود. این گزارش در رابطه با نظرسنجی‌ها دربارۀ سفر و مسافرت ایرانیان تهیه‌ شده است.

وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعۀ ایران

میزان مصرف فرهنگی ایرانیان

پیمایش «وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعۀ ایران» در دو بازۀ زمانی ۱۴ بهمن تا ۷ اسفند ۱۳۹۴ و نیمۀ دوم فروردین ۱۳۹۵ تا مرداد همان سال اجرا شده و گزارش نهایی آن در سال ۱۳۹۶ توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد. مجری این پیمایش غلامرضا غفاری و محمدرضا جوادی یگانه و نظارت علمی بر عهده رضا محبوبی و عبدالله بیچرانلو بود. در اینجا بخش‌هایی از این پیمایش دربارۀ مصرف فرهنگی خانوارهای ایرانی با تاکید بر دو حوزۀ میزان مطالعۀ کتاب و میزان استفاده از فیلم و سریال بررسی شده است.

پیمایش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران

میزان مطالعه و تماشای فیلم ایرانیان

پیمایش «وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران» در دو بازه زمانی ۱۴ بهمن تا ۷ اسفند ۱۳۹۴ و نیمه دوم فروردین ۱۳۹۵ تا مرداد همان سال اجرا شده و گزارش نهایی آن در سال ۱۳۹۶ توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد. مجری این پیمایش غلامرضا غفاری و محمدرضا جوادی یگانه و نظارت علمی بر عهده رضا محبوبی و عبدالله بیچرانلو بود.

وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران

منابع کسب خبر ایرانیان و ارزیابی آن‌ها از صداوسیما

پیمایش «وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران» در دو بازه زمانی ۱۴ بهمن تا ۷ اسفند ۱۳۹۴ و نیمه دوم فروردین ۱۳۹۵ تا مرداد همان سال اجرا شده و گزارش نهایی آن در سال ۱۳۹۶ توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد. مجری این پیمایش غلامرضا غفاری و محمدرضا جوادی یگانه و نظارت علمی بر عهده رضا محبوبی و عبدالله بیچرانلو بود.

یافته‌های پیمایش ملی خانواده (سال ۱۳۹۷)

وضعیت مصرف رسانه‌ای و اوقات فراغت خانواده‌های ایرانی

پیمایش ملی خانواده در سال 1397 توسط جهاد دانشگاهی واحد البرز در کشور اجراشده است. مدیران علمی طرح ایرج فیضی و مرضیه ابراهیمی بوده‌اند. نظارت علمی این طرح را نیز سعید معیدفر و سوسن باستانی بر عهده داشته‌اند. موضوع محوری این گزارش ابعاد مختلف مصرف رسانه، شبکه‌های مجازی و چگونگی گذران اوقات فراغت در خانوارهای ایرانی است. گسترش اینترنت تا حد زیادی فرصت‌های پیش روی خانوارها و شهروندان را در حوزه رسانه و اوقات فراغت متحول ساخته و تا حدودی این تغییرات را می‌توان در این نظرسنجی مشاهده کرد.
ایسپا در اسفند 1400 یک نظرسنجی در مقیاس ملی و با شیوه تلفنی انجام داده است. براساس این نظرسنجی 30.2درصد شهروندان مردم را قابل اعتماد دانسته‌اند و در بین گروه‌های شغلی بیش از همه به معلمان اعتماد داشته‌اند.
این گزارش در سال 1394 توسط دفتر مطالعات فرهنگی معاونت پژوهش‌های اجتماعی-فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و تدوین‌شده است. متن پیش رو حاصل دو نشست تخصصی است که در خردادماه 1394 با سخنرانی دکتر مهدی منتظر قائم، عضو هیئت‌علمی گروه ارتباطا دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزارشده است. گزارش حاضر به اصول سیاست‌گذاری در حوزه رسانه و ارتباطات جمعی در ایران و موانع و چالش‌های پیش روی این فرایند می‌پردازد.
گزارش جهانی شادی را گروهی از متخصصان مستقل نوشته‌اند. این گزارش هر ساله حدود 20 مارس به‌عنوان بخشی از گرامیداشت روز جهانی شادی منتشر می‌شود. مهم‌ترین منبع داده‌های این گزارش، نظرسنجی سالانۀ گالوپ است.
مؤسسۀ ترنر برای سنجش فرهنگ سازمانی دیدگاه‌های 38هزار نفر از کارکنان، رهبرها، متخصصین منابع انسانی و مدیران اجرایی از 21 کشور از سراسر جهان را مورد بررسی قرار داد. داده‌ها نشان داده است که فرهنگ سازمانی نسبت به دورۀ قبل از کرونا تغییر کرده و به‌نظرنمی‌رسد که بازگشتی در کار باشد.
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در آبان و آذر 1400 اقدام به نظرسنجی تلفنی درباره ارزیابی مردم ایران از تاثیرگذاری و چگونگی سفرهای استانی رئیس‌جمهور با نمونه پاسخگویان 2087 نفر در سطح ملی کرد که متن کامل آن در مطلب حاضر ارائه شده است.
طرح «فرهنگ رفتاری خانوار در سال 1399» که به‌وسیلۀ مرکز آمار ایران انجام شده است، وضعیت مطالعه، میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی، رفتن به سینما و تئاتر، ورزش کردن و مصرف دخانیات را موردبررسی قرار داده است.
«طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار» که در سال 1396 به‌وسیلۀ مرکز آمار ایران اجرا شده است به بررسی الگوی رفتاری افراد 15ساله و بیشتر عضو خانوار در نقاط شهری و روستایی پرداخته. این طرح ضمن بیان سرانۀ مطالعه، به وضعیت تماشای تلویزیون، سینما رفتن، عضویت در شبکه‌های اجتماعی، ورزش و چگونگی انتخاب پوشاک می‌پردازد.
«طرح آمارگیری از فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی خانوار» که در سال 1394 به‌وسیلۀ مرکز آمار ایران اجرا شده است، الگوی فعالیت‌های فرهنگی افراد 18ساله و بیشتر نقاط شهری را بررسی کرده است. در این طرح وضعیت مطالعۀ افراد، رفتن به سینما و تئاتر، تماشای تلویزیون و ماهواره و ورزش کردن و عادات غذایی افراد موردبررسی قرار گرفته است.