دفتر طرح‌های ملّی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات بهمن ماه 1397 در مورد «ذائقۀ رسانه‌ای مردم ایران» نظرسنجی انجام داده است که گزارش آن در ادامه می‌آید.
پیمایش «بررسی میزان مطالعۀ شهروندان تهرانی» را پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در اردیبهشت 1393 انجام داده است. این پیمایش که در شهر تهران با نمونۀ هزار نفری انجام شده است، حاکی از کاهش سرانۀ مطالعۀ شهروندان تهرانی است.
پژوهش «شناسایی وضعیت اوقات فراغت (رسمی و غیررسمی) شهروندان تهرانی و ارائۀ راهبردها و برنامه‌های مدیریتی» در سال 1395 انجام شده است. این پژوهش را پژوهشکدۀ فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برای مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران انجام داده است.
پیمایش «وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعۀ ایران» در سال 1395 در سطح کشور انجام شد. این پیمایش را دانشگاه تهران برای وزارت کشور انجام داده است و دفتر طرح‌های ملّی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ناظر و ناشر طرح بوده است.
پیمایش «گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران» در سال 1383 در سطح ملّی انجام شده است. مدیر این پژوهش محسن گودرزی بوده و پرسشنامۀ سال 1353 علی اسدی تکرار شده است.
پیمایش «ارزش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران؛ گزارش یک نظرخواهی در تهران در خردادماه 1358» را علی اسدی، مهدی بهکیش و منوچهر محسنی در پژوهشکدۀ علوم ارتباطی و توسعۀ ایران انجام داده‌اند و گزارش آن در شهریور 1359 منتشر شده است.
پیمایش «ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان ایران» در سال 1389 در سطح ملّی انجام شده است. این پیمایش‌های جوانان را سازمان ملّی جوانان انجام داده است و این آخرین پیمایش از این سری پیمایش‌ها است.
پیمایش «ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان ایران» سال 1386 در معاونت مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان ملّی جوانان در سطح ملّی انجام شده است.
پیمایش «ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان ایران» را معاونت مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان ملّی جوانان سال 1383 در سطح ملّی انجام داده است.
پیمایش «آماده‌سازی مقیاس دینداری و ارزیابی سطوح دینداری اقشار مختلف جامعۀ ایران (مراکز استان‌ها)» در سال 1387 در مؤسسۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران انجام شد. مجری این طرح محمد خدایاری‌فرد بوده است.

پیمایش سازمان ملّی جوانان در سال 1383

رضایت جوانان از مطبوعات کشور

پیمایش «بررسی شاخص‌ها و نظرسنجی از جوانان 15 تا 29 سال کشور در مورد میزان استفاده و رضایت از مطبوعات» را سازمان ملّی جوانان در سال 1383 انجام داده است.

گزارشی از یک نظرخواهی ملّی در سال 1353

گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران

نخستین پیمایش در زمینۀ نگرش‌های ایرانیان با عنوان «گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران (گزارشی از یک نظرخواهی ملّی در سال 1353)» به‌وسیلۀ علی اسدی و همکاران در پژوهشکدۀ علوم ارتباطات و توسعۀ ایران انجام شد.