براساس یافته‌های پیمایش ملی «فرهنگ وحدت اسلامی»، بیش از ۹۱درصد پاسخ‌گویان، بی‌حرمتی به مقدسات اسلامی را کاری اشتباه و ناشایست می‌دانند و بیش از ۹۶درصد مردم هم معتقدند باید در جامعه به عقاید مذهبی همۀ افراد از مذاهب مختلف اسلامی احترام گذاشت.
شناخت الگوهای تازۀ فیلم و سریال دیدن، چه ابزارها و مدیوم‌های آن و چه گرایش‌های مخاطبان، اهمیت دارد. پیمایش‌ها و پژوهش‌های مختلف در پی این بوده‌اند جایگاه فیلم و سریال در زندگی روزمرۀ مردم و ترجیح‌ها / سلیقه‌های سینمایی مردم و تمایز میان ذائقۀ نخبه / غیرنخبه در پاسخگویان و... چگونه بوده است. در ادامه پنج مورد از این تحقیقات به‌طور اجمالی معرفی می‌شود.
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در بهمن‌ماه 1399 نظرسنجی در سطح کشور در مورد اوقات فراغت در دورۀ کرونا انجام داد که گزارش آن در ادامه می‌آید.
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در آبان 1389 نظرسنجی تلفنی پیرامون میزان گسترش توجه مردم به سحر و جادو، جایگاه دعانویسی در میان فرهنگ مردم و تأثیرات آن بر روابط خرافه‌پرستی انجام داده است که گزارش آن در ادامه می‌آید.
معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی با همکاری دفتر طرح‌های ملّی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در بهمن ماه 1400 چهلمین دورۀ جشنوارۀ فیلم فجر را از طریق نظرسنجی ارزیابی کرده است. این نظرسنجی از تاریخ 14 لغایت 26 بهمن سال 1400 به‌وسیلۀ گروه افکارسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به‌صورت تلفنی اجرا شده است.
دفتر طرح‌های ملّی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اردیبهشت ماه 1397 در مورد «دیدگاه مردم در خصوص جام جهانی فوتبال» نظرسنجی انجام داده است که گزارش آن در ادامه می‌آید.
دفتر طرح‌های ملّی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات بهمن ماه 1397 در مورد «ذائقۀ رسانه‌ای مردم ایران» نظرسنجی انجام داده است که گزارش آن در ادامه می‌آید.
پیمایش «بررسی میزان مطالعۀ شهروندان تهرانی» را پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در اردیبهشت 1393 انجام داده است. این پیمایش که در شهر تهران با نمونۀ هزار نفری انجام شده است، حاکی از کاهش سرانۀ مطالعۀ شهروندان تهرانی است.
پژوهش «شناسایی وضعیت اوقات فراغت (رسمی و غیررسمی) شهروندان تهرانی و ارائۀ راهبردها و برنامه‌های مدیریتی» در سال 1395 انجام شده است. این پژوهش را پژوهشکدۀ فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برای مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران انجام داده است.
پیمایش «وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعۀ ایران» در سال 1395 در سطح کشور انجام شد. این پیمایش را دانشگاه تهران برای وزارت کشور انجام داده است و دفتر طرح‌های ملّی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ناظر و ناشر طرح بوده است.