پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در بهمن‌ماه 1399 نظرسنجی در سطح کشور در مورد اوقات فراغت در دورۀ کرونا انجام داد که گزارش آن در ادامه می‌آید.
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در آبان 1389 نظرسنجی تلفنی پیرامون میزان گسترش توجه مردم به سحر و جادو، جایگاه دعانویسی در میان فرهنگ مردم و تأثیرات آن بر روابط خرافه‌پرستی انجام داده است که گزارش آن در ادامه می‌آید.
معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی با همکاری دفتر طرح‌های ملّی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در بهمن ماه 1400 چهلمین دورۀ جشنوارۀ فیلم فجر را از طریق نظرسنجی ارزیابی کرده است. این نظرسنجی از تاریخ 14 لغایت 26 بهمن سال 1400 به‌وسیلۀ گروه افکارسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به‌صورت تلفنی اجرا شده است.
دفتر طرح‌های ملّی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اردیبهشت ماه 1397 در مورد «دیدگاه مردم در خصوص جام جهانی فوتبال» نظرسنجی انجام داده است که گزارش آن در ادامه می‌آید.
دفتر طرح‌های ملّی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات بهمن ماه 1397 در مورد «ذائقۀ رسانه‌ای مردم ایران» نظرسنجی انجام داده است که گزارش آن در ادامه می‌آید.
پیمایش «بررسی میزان مطالعۀ شهروندان تهرانی» را پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در اردیبهشت 1393 انجام داده است. این پیمایش که در شهر تهران با نمونۀ هزار نفری انجام شده است، حاکی از کاهش سرانۀ مطالعۀ شهروندان تهرانی است.
پژوهش «شناسایی وضعیت اوقات فراغت (رسمی و غیررسمی) شهروندان تهرانی و ارائۀ راهبردها و برنامه‌های مدیریتی» در سال 1395 انجام شده است. این پژوهش را پژوهشکدۀ فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برای مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران انجام داده است.
پیمایش «وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعۀ ایران» در سال 1395 در سطح کشور انجام شد. این پیمایش را دانشگاه تهران برای وزارت کشور انجام داده است و دفتر طرح‌های ملّی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ناظر و ناشر طرح بوده است.
پیمایش «گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران» در سال 1383 در سطح ملّی انجام شده است. مدیر این پژوهش محسن گودرزی بوده و پرسشنامۀ سال 1353 علی اسدی تکرار شده است.
پیمایش «ارزش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران؛ گزارش یک نظرخواهی در تهران در خردادماه 1358» را علی اسدی، مهدی بهکیش و منوچهر محسنی در پژوهشکدۀ علوم ارتباطی و توسعۀ ایران انجام داده‌اند و گزارش آن در شهریور 1359 منتشر شده است.