گزارش رصد فرهنگی (56)

رسانه و مقاومت فلسطین

گزارش «رسانه و مقاومت فلسطین» در که ششمین گزارش رصد بین‌الملل مرکز رصد فرهنگی کشور است، در آذرماه 1402 منتشر شده است.

گزارش رصد فرهنگی (35)

تقابل و تعارض در جامعۀ ایران

گزارش «تقابل و تعارض در جامعۀ ایران؛ شکل‌گیری دوقطبی‌های اجتماعی و سیاسی» در اسفند 1401 منتشر شده است.

گزارش رصد فرهنگی (43)

درآمدی به مسئلۀ حجاب

گزارش «درآمدی به مسئلۀ حجاب؛ به‌سوی سیاست‌گذاری تقنین» تحلیلی براساس آخرین داده‌های فرهنگی است که خرداد 1402 منتشر شده است.

گزارش رصد فرهنگی (50)

حجاب و کشف حجاب در تهران

گزارش «حجاب و کشف حجاب در تهران» در تایستان 1402 منتشر شده است. این گزارش براساس پیمایش میدانی سنجش روان‌شناختی رفتار حجاب و کشف حجاب بانوان شهر تهران نگاشته شده است.

گزارش رصد فرهنگی (53)

فرهنگ وحدت اسلامی ایرانیان

گزارش «فرهنگ وحدت اسلامی ایرانیان» که دربردارندۀ نتایج نظرسنجی درابن‌باره است، در مهر 1402 منتشر شده است.

گزارش رصد فرهنگی (46)

نوجوانان تهران و مسجد

گزارش «نوجوانان تهران و مسجد؛ بررسی وضعیت ارتباط نوجوانان تهران و مسجد» تیرماه 1402 منتشر شده است.

گزارش رصد فرهنگی (44)

رصد فرهنگی در نگاه عماد افروغ

گزارش «رصد فرهنگی در نگاه عماد افروغ» نگاهی به آرا و اندیشه‌های عماد افروغ عضو فقید کارگروه رصد فرهنگی است.