پایان نامه‌ی «آسیب‌شناسی گردشگری روستایی با تأکید بر راهبرد گردشگری فرهنگ‌محور؛ مطالعۀ موردی بخش کن-دهستان سولقان» در پائیز 1391 توسط محمد ادبی ممقانی در دانشکدۀ جغرافیای دانشگاه تهران، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، با راهنمایی دکتر فضیله خانی و مشاورۀ دکتر محمد سلمانی در مقطع کارشناسی ارشد دفاع شده است.
این پایان نامه با نام امکان‌سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی در مرکز اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد گروه آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران توسط زینب مظاهری با راهنمایی دکتر عباس حری و مشاروه محمود حقیقی در سال 1382 دفاع شده است.
این پایان نامه با عنوان اعتیاد و انگیزه‌های گرایش به سوءمصرف مواد در میان هنرمندان عصر پهلوی (مورد مطالعه: پنج هنرمند عرصه موسیقی) در سال 1394 توسط سولماز پیکانپور شهرضایی در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گروه مطالعات جوانان، با راهنمایی دکتر علیرضا محسنی تبریزی و مشاورۀ دکتر ضیاء هاشمی در مقطع کارشناسی ارشد دفاع شده است.
این پایان نامه به ارزیابی سیاست‌ها فرهنگی کنونی ایران می‌پردازد. این پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران رشتۀ جامعه‌شناسی توسط نوح منوری بیدگلی در سال 1389 با راهنمایی تقی آزاد ارمکی و مشاوره یوسف اباذری دفاع شده است.
این پایان نامه به آسیب شناسی اجرای سیاست‌های توسعه در ایران با تأکید بر مطالعۀ موردی قانون برنامه سوم توسعه در بخش فرهنگ پرداخته است. این پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران توسط حمید توسلی صباغ در سال 1386 و با راهنمایی کیومرث اشتریان دفاع شده است.
این پایان‌نامه به بررسی روند تغییرات ارزشی و رفاهی جامعه ایران طی 50 سال گذشته در بین سه نسل از ساکنان شهر تهران پرداخته است. این پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران توسط ریحانه تمیزی‌فر در سال 1389 دفاع شده است.