دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری تهران پیمایشی با عنوان «ارزیابی شاخص‌های زندگی شهری» انجام داده که پرسشنامه آن توسط مرکز رصد فرهنگی کشور منتشر می‌شود.
از اسفند ۱۳۹۹ تا اردیبهت ۱۴۰۰ دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همکاری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) ده موج نظرسنجی در خصوص نگرش مردم به این بیماری و سیاست‌های دولت در قبال آن و همچنین اثرات آن بر زندگی شهروندان در شهر تهران انجام داده است.
موج دوم پیمایش سرمایه اجتماعی کشور در سال ۱۳۹۳ در دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات طراحی و اجرا شد. در این موج سرمایه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی در سه سطح کلان، میانه و خرد سنجیده شده است.
تکمیل پرسشنامه‌های موج سوم پیمایش «مصرف کالاهای فرهنگی در ایران، در فروردین و اردیبهشت 1398 انجام شد. این پیمایش با هدف سنجش رفتارهای فرهنگی مردم ایران توسط دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شد. در این پیمایش ملی ۱۵.۵۰۰ نفر از افراد بالای ۱۵ سال ساکن شهر و روستا در ۳۱ مرکز استان­، ۸۵ شهر (غیر مرکز استان) و ۵۰۰ روستا مورد پرسش قرار گرفته‌اند.