مقاله «کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی: بررسی زمینه‌های فکری-تاریخی، موضوع و چشم‌انداز تصویب و تبعات در سیاست‌گذاری فرهنگی» را مجید وحید نوشته و در مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، شمارۀ 63، بهار 1383 منتشر شده است.
مقالۀ «سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران دوران اصلاحات از منظر انتقادی» را امیر مسعود شهرام نیا و مرضیه چلمقانی نوشته‌اند و مجلۀ علمی تخصصی پژوهش‌های سیاسی، سال اول، شمارۀ دوم در دی ماه 1390 منتشر شده است.
کتاب زیر مجموعه‌ای از مقالات و پژوهش‌های عضو و همکار پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است که ارتباطی با مقولۀ سیاست فرهنگی و سیاست‌گذاری فرهنگی دارند.
مقالۀ «سیاست فرهنگی یونسکو در آفریقا» در پی تبیین کارکردهای فرهنگی یونسکو است. این مقاله را محمدرضا دهشیری نوشته و در فصلنامۀ مطالعات آفریقا در بهار و تابستان سال 1386 منتشر شده است.
به‌نظرمی‌رسد وضعیت عدالت در ایران و پنداشت افراد از وجود آن تبدیل به امری مسئله‌ساز شده است. نظام سیاسی حاکم به‌‌اندازۀ کافی از موضوع «عدالت» هزینه کرده اما از نگاه مردم دستاورد آن در این زمینه چشمگیر نیست. ازاین‌رو اعتماد چندانی به تحقق آن از سوی ساختار سیاسی کنونی ندارند. این استدلال را می‌توان بر مبنای پژوهش‌های انجام‌شده، موردبررسی و ارزیابی قرار داد. بنابراین سؤال نوشتار حاضر این است که امروزه وضعیت عدالت و پنداشت ایرانیان از عدالت چگونه است؟ چه اثراتی بر جامعه دارد و راه‌های برون‌رفت از این وضعیت کدامند؟

گزارش جلسۀ پنجم کارگروه رصد فرهنگی کشور

بینش و روش در رصد فرهنگی

جلسۀ پنجم کارگروه رصد فرهنگی کشور چهارشنبه 9 خرداد 1401 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و جزئیات چگونگی فعالیت مرکز رصد فرهنگی به عنوان بازوی علمی و اجرایی کارگروه رصد فرهنگی بحث و بررسی شد.
کتاب «اقتصاد فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی» نوشته آلن پیکاک و ایلدریزو و ترجمه علی اعظم محمد بیگی است. وزارت فرهنگ و ارشاد این کتاب را در سال 1376 منتشر کرده است.
کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در ایتالیا» در سال 1380 با ترجمه محمد صفار به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در پرتغال» در سال 1380 با ترجمه داوود غرایاق زندی به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در هلند» دومین عنوان از مجموعه تجربیات سیاستگذاری سایر کشورهاست که در سال 1380 با ترجمه محمدسالار کسرایی به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در فنلاند» در سال 1380 با ترجمه پروانه سپرده به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
این گزارش در سال 1394 توسط دفتر مطالعات فرهنگی معاونت پژوهش‌های اجتماعی-فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و تدوین‌شده است. متن پیش رو حاصل دو نشست تخصصی است که در خردادماه 1394 با سخنرانی دکتر مهدی منتظر قائم، عضو هیئت‌علمی گروه ارتباطا دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزارشده است. گزارش حاضر به اصول سیاست‌گذاری در حوزه رسانه و ارتباطات جمعی در ایران و موانع و چالش‌های پیش روی این فرایند می‌پردازد.