«حوزۀ فرهنگ و هنر در ایران پسابرجام؛ شرایط و زمینه‌های صادرات صنایع خلاق با تکیه بر سهم و مأموریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» را دفتر مطالعات راهبردی در سال 1395 انجام داده است.
طرح «امکان‌سنجی و ساماندهی تبدیل آمار غیرثبتی به ثبتی (بازبینی و اصلاح وضعیت آمارگیری در سه معاونت امور فرهنگی، امور هنری و امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی)» را مهرناز سادات میر محمد در سال 1389 برای دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی نوشته است.
«گردآوری و اولویت‌بندی مسائل فرهنگ عمومی در ایران بر اساس نظر خبرگان فرهنگی» در سال 1387 در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است. مجری این طرح مهدی ادیبان، ناظر علیرضا صادق‌زاده و همکاران طرح محمود نجاتی حسینی، مسعود کوثری، ابراهیم غلامپور، ذبیح‌الله رستمی، میرحسن آذری و علی عربی یودند.
مقالۀ «نظریۀ سینمای دولتی ایران (تحلیل سیاست‌گذاری سینمای پس از انقلاب با تأکید بر سیاست‌های بنیاد سینمایی فارابی)» را مصطفی اسدزاده و حسام‌الدین آشنا نوشته‌اند و در سال 1399 در فصلنامۀ علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، شمارۀ 34، دورۀ 10 منتشر شده است.
نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور را دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1392 تدوین کرده است.
«تطور مفهومی رصد فرهنگی» را موسی عنبری در سال 1388 نوشته است و در مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده است.
پژوهش «تأمین مالی در تولید فیلم‌های سینمایی مطالعۀ تطبیقی روش‌های متعارف و نوین در سینمای ایران و هالیوود» را فاطمه یاسمی زیر نظر پژوهشکدۀ هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام داده و در سال 1398 منتشر شده است.
حمیدرضا ششجوانی در این کتاب به‌صورت اجمالی سهم بخش فرهنگ را در اقتصاد مورد بررسی قرار داده است. این نوشته در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه شده است.
مقالۀ «تحلیل سیاست‌های فرهنگی و عملکرد دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در حوزۀ اقتصاد سینما» را فرناز سر بندی، ابراهیم حاجیانی و سید رضا امیری صالحی نوشته‌اند و در دوفصلنامۀ رسانه و فرهنگ، سال دهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1399 منتشر شده است.
مقالۀ «راهبردهای مؤثر بر تقویت ساختار اقتصاد فرهنگ ایران» را زهرا مسعودی نیا، علی رشیدپور و رضا ابراهیم‌زاده نوشته‌اند و در فصلنامۀ راهبرد اجتماعی، فرهنگی سال هفتم، شمارۀ بیست‌وهفتم، تابستان 1397 منتشر شده است.