نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور را دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1392 تدوین کرده است.
«تطور مفهومی رصد فرهنگی» را موسی عنبری در سال 1388 نوشته است و در مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده است.
پژوهش «تأمین مالی در تولید فیلم‌های سینمایی مطالعۀ تطبیقی روش‌های متعارف و نوین در سینمای ایران و هالیوود» را فاطمه یاسمی زیر نظر پژوهشکدۀ هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام داده و در سال 1398 منتشر شده است.
حمیدرضا ششجوانی در این کتاب به‌صورت اجمالی سهم بخش فرهنگ را در اقتصاد مورد بررسی قرار داده است. این نوشته در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه شده است.
مقالۀ «تحلیل سیاست‌های فرهنگی و عملکرد دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در حوزۀ اقتصاد سینما» را فرناز سر بندی، ابراهیم حاجیانی و سید رضا امیری صالحی نوشته‌اند و در دوفصلنامۀ رسانه و فرهنگ، سال دهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1399 منتشر شده است.
مقالۀ «راهبردهای مؤثر بر تقویت ساختار اقتصاد فرهنگ ایران» را زهرا مسعودی نیا، علی رشیدپور و رضا ابراهیم‌زاده نوشته‌اند و در فصلنامۀ راهبرد اجتماعی، فرهنگی سال هفتم، شمارۀ بیست‌وهفتم، تابستان 1397 منتشر شده است.
مقالۀ «سیاست‌گذاری اقتصادی بخش فرهنگ؛ بررسی اثر سیاست تنظیمی کپی‌رایت بر درآمد نویسندگان ادبی در ایران» را حمیدرضا ششجوانی نوشته و در اقتصاد و تجارت نوین، سال 16، شمارۀ 3، پاییز 1400 منتشر شده است.
مقالۀ «کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران و اتحادیۀ اروپا نسبت به آن» را مجید وحید و مریم اسماعیلی‌فرد نوشته‌اند و در فصلنامۀ راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال سوم، شمارۀ یازدهم، تابستان 1393 منتشر شده است.