آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ

این گزارش ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد آﻣﺎر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخته و در نهایت این نظام آماری را آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ می‌کند. این گزارش در سال 1395 توسط مرضیه حاجیان نوشته شده است.
تصویر آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت دارد. آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری و ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دو ﻧﻈﺎم در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﮑﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ آﻣﺎر و ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻢرﻧﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﻀﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ اﻗﻼم و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻣﺎری اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ. اﻫﻤﯿﺖ اﻗﻼم آﻣﺎری در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﻪ ﺳﻼح آﻣﺎر ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ و آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻈﺎم آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. از ﻫﻤﯿﻦرو در اﺑﺘﺪا اﺷﺎرهای ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ «ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ آﻣﺎر ﮐﺸﻮر» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺨﺶ آﻣﺎر داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد آﻣﺎر در وزارت ﻣﺘﺒﻮع و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

فهرست مطالب

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ آﻣﺎر ﮐﺸﻮر

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد آﻣﺎر در وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری

ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدها

283893