وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﮐﺸﻮر (ﺳﺎل 1398)

ﮔﺰارش ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1398 اﺧﺘﺼﺎص دارد. در گزارش حاضر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﺨﻪ روزآﻣﺪ ﮔﺰارش سال‌های گذشته، آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ در ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﺎرﭼﻮب اراﺋﻪ شده است. این گزارش توسط محمدحسین فرج و با همکاری فاطمه رضایی نوشته شده است.
تصویر وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﮐﺸﻮر (ﺳﺎل 1398)

در ﺳﺎل‌های اﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺒﺒﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ، ﺟﺪی و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 1395 اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه دور ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش‌ﻫﺎی ﺳﺎل‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﺎل 1398 ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻣﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل 1395 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ 5 ﺳﺎل ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺶ‌ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﺴﺒﺖ دﻫﯽ آﻣﺎری اﯾﻦ ﮔﺰارش‌ﻫﺎ وﺟﻮد آﯾﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1398 ﺗﻌﺪاد 245 ﺳﯿﻨﻤﺎ، 87 ﻣﺠﺘﻤﻊ، 7 ﺳﺎﻟﻦ و 17 ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا در ﮐﺸﻮر وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن 356 ﺳﺎﻟﻦ و 162486 ﺻﻨﺪﻟﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد 38 ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺳﯿﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 224512 ﻧﻔﺮ و در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 125276ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ 4.2 و 6.5 درﺻﺪی در ﻋﻨﻮان ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺳﺎﻟﻦ در ﺳﺎل 1398 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1397دارد (ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.) در ﺳﺎل‌های 1384 ﺗﺎ 1395 رﺷﺪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 7% در ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل 1396 از رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ (1397) ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ رﺷﺪ در ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ (ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ) ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮد است. در ﺳﺎل 1398 ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻞ از 157707 ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ 162486 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﯽ از ﻋﺪد 507 ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﺪد 492 ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. (رﺷﺪی در ﺣﺪود 3%).

283892