پیمایش ملّی سال 1383

گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران

پیمایش «گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران» در سال 1383 در سطح ملّی انجام شده است. مدیر این پژوهش محسن گودرزی بوده و پرسشنامۀ سال 1353 علی اسدی تکرار شده است.
تصویر گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران

هدف تحقیق

نخست آنکه هدف این پیمایش شناخت روندهای اصلی تغییرات نگرشی و رفتاری در عرصه‌های گوناگون جامعه است. دوم آنکه برای حفظ قابلیت مقایسه، در چارچوب مفهومی و روشی پیمایش علی اسدی در سال 1353 انجام شده است.

پرسشنامه‌ای که در این تحقیق به کار گرفته شده است، همان پرسشنامه‌ای است که در سال 1353 از سوی علی اسدی ساخته و به‌کارگرفته شده بود. ولی سؤالات پرسشنامۀ تحقیق منوچهر محسنی نیز بدان افزوده شد. این کار به دو دلیل صورت گرفت. اوّل آنکه مفاهیم موردسنجش در آن تحقیق برای شناخت اجتماعی جامعۀ ایران داده‌هایی ارزشمند تولید می‌کرد. دوم اینکه با گذشت تقریباً یک دهه از آن تحقیق، می‌توان تغییرات یک دهه را موردبررسی قرار داد. به‌این‌ترتیب مقایسۀ نتایج این تحقیق با تحقیق سال 1353 تغییرات سه دهه و مقایسه با نتایج تحقیق سال 1374 تغییرات یک دهه (9سال) را به دست می‌دهد.

جامعۀ آماری

جامعۀ آماری این طرح، مجموعه افراد 15 تا 64 سالۀ خانوارهای معمولی ساکن کشور در مهرماه 1383 بود و تعداد نمونه برابر با 8964 نفر.

منطقه

داده‌های این تحقیق از پاسخگویان ساکن در مناطق شهری و روستایی 30 استان کشور در سال 1383 گرد آمده است. 33درصد نمونه در شهرهای مرکز استان، 33درصد در شهرهای غیرمرکز استان و 34درصد در مناطق روستایی بوده‌اند.

284155