نویسنده‌ها

  • تصویر اردشیر انتظاری

    اردشیر انتظاری

    دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
  • تصویر فاطمه درخشان

    فاطمه درخشان

    دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی

حکمرانی و توسعۀ اقتصادفرهنگ؛ مقایسۀ ایران و کشورهای پیشرفته

مقالۀ «حکمرانی و توسعۀ اقتصادفرهنگ؛ مقایسۀ ایران و کشورهای پیشرفته» را اردشیر انتظاری و فاطمه درخشان نوشته‌اند و در فصلنامۀ علوم اجتماعی، سال بیست‌وهشتم، شمارۀ 93، تابستان 1400 منتشر شده است.
تصویر حکمرانی و توسعۀ اقتصادفرهنگ؛ مقایسۀ ایران و کشورهای پیشرفته

چکیده

براساس رویکرد غالب در توسعه در چند دهۀ اخیر مسیر رشد در سطوح مختلف خرد و کلان از طریق تولید و تمرکز بر صنایع با ارزش‌افزودۀ بالا نظیر صنایع فرهنگی می‌گذرد. برنامه‌ریزی و مدیریت در فرایند تولید، توزیع و مصرف محصولات فرهنگی از شناخته‌شده‌ترین و مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در سطح جهان است که از آن به‌عنوان محور اصلی در توسعۀ اقتصادفرهنگ جوامع یاد می‌شود. طبق رویکردهای جدید، نقش‌آفرینی دولت در اقتصادفرهنگ نیازمند شاخصه‌هایی است تا از این طریق توسعه تسهیل گردد. یکی از مهم‌ترین این شاخصه‌ها که مبتنی بر وجود زیرساخت‌های نهادی است، شاخص‌های ترکیبی حکمرانی خوب است. هدف مطالعه بررسی رابطۀ میان شاخص‌های حکمرانی خوب و توسعۀ اقتصاد فرهنگ کشورها است. لذا با به‌کارگیری روشن تحلیل تطبیقی-کمی در میان 20 کشور توسعه‌یافته و رشدیافته در اقتصاد فرهنگ و ایران، توسعه‌یافتگی اقتصاد فرهنگ و حکمرانی خوب موردبررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اقتصاد فرهنگ ایران و شاخص‌های حکمرانی خوب فاصلۀ زیادی با کشورهای توسعه‌یافته و رشدیافته دارند و این معرف توسعه‌نیافتگی اقتصاد فرهنگ در ایران است. همچنین نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که میان شاخص حکمرانی خوب و توسعۀ اقتصاد فرهنگ این کشورها رابطۀ مستقیم و با شدت قابل‌قبولی (R2=0.50) وجود دارد.

لینک مقاله در فصلنامۀ علوم اجتماعی

284132