نویسنده‌ها

 • تصویر مهدیه نجفی‌زاده

  مهدیه نجفی‌زاده

  گروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد کیش
 • تصویر علی ربیعی

  علی ربیعی

  دکتری مدیریت دانشگاه تهران
 • تصویر علی اکبر فرهنگی

  علی اکبر فرهنگی

  استاد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

سازمان‌های مردم‌نهاد ایران و ذی‌نفعان در رسانه‌های اجتماعی

مقالۀ «سازمان‌های مردم‌نهاد ایران (خیریه) و ذی‌نفعان در رسانه‌های اجتماعی (مطالعۀ کیفی الگوهای ارتباطی)» را مهدیه نجفی‌زاده، علی ربیعی و علی‌اکبر فرهنگی نوشته‌اند و در فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دروۀ 17، شمارۀ 65، زمستان 1400 منتشر شده است.
تصویر سازمان‌های مردم‌نهاد ایران و ذی‌نفعان در رسانه‌های اجتماعی

چکیده

امروزه همۀ جنبه‌های زندگی مردم مرتبط با رسانه‌های اجتماعی است. آمارهای رسمی، نشان‌دهندآ سپری‌شدن وقت زیاد بخش قابل‌توجهی از افراد در میان این رسانه‌هاست. سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) نیز مانند دیگر سازمان‌ها، رسانه‌های اجتماعی را برای باقی‌ماندن در محیط رقابتی و جذب و مدیریت ذی‌نفعان خود از قبیل: خیرین، داوطلبان، خدمت‌گیرندگان، مدیران و کارمندان استفاده می‌کنند. توسعۀ روابط مؤثرتر با ذی‌نفعان در سمن‌ها، نیازمند استراتژی متناسب برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی است. این پؤوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه‌ای، از نظر ماهیت توصیفی و به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. جامعۀ آماری شامل خبرگان و ذی‌نفعان در دو حوزۀ رسانه‌های اجتماعی و سمن‌هاست که با روش اشباع تئوریک از 13نفر مصاحبۀ عمیق گرفته شد. تمرکز اصلی در مصاحبه گذار از الگوی ارتباطی حضوری به مجازی و رسانه رایج مورداستفاده بود که در ایران به‌دلیل موانع مختلف و محدودیت‌های فیلترینگ، اینستاگرام اصلی‌ترین رسانۀ اجتماعی مورداستفادۀ سمن‌هاست و از دیگر رسانه‌های اجتماعی به‌صورت مکمل با فاصلۀ قابل‌تأملی بهره گرفته می‌شود.

روایت به‌دست‌آمده از کدگذاری موضوعی و تحلیل مضمونی مصاحبه‌هاست که بر لزوم اصلاح ساختار ارتباطی در سمن‌ها، افزایش دانش جامع‌نگر به کارکردهای رسانه‌های اجتماعی، شناخت و تفکیک ویژگی‌های گروه‌های مختلف ذی‌نفع و شبکه‌سازی آن‌ها در جهت اهداف خیریه‌ها تأکید دارد. در این پژوهش دریافتیم باتوجه‌به تفاوت‌های زیرساختی اعم از فناوری، محدودیت‌های جغرافیایی، تفاوت‌های دانشی و آمادگی‌های فرهنگی و فردی یک استراتژی ارتباطی عمومی قابل‌تعمیم وجود نداشته و به‌کارگیری استراتژی ارتباطی اقتضایی و تعاملی هدفمند با ذی‌نفعان توصیه می‌شود.

لینک مقاله در فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

284127