چکیدۀ آمار کتابخانه‌ها در سال تحصیلی 99-1398

چکیدۀ آمار کتابخانه‌ها در سال تحصیلی 99-1398 را پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در سال 1400 منتشر کرده است و حمیده بیرامی طارونی آن را تدوین کرده است.
تصویر چکیدۀ آمار کتابخانه‌ها در سال تحصیلی 99-1398

چکیدۀ آمار کتابخانه‌ها (سال تحصیلی 99-1398) وضعیت کتابخانه‌ها را بر پایۀ استاندارد NISO Z39.7 نشان می‌دهد. این استاندارد برای نخستین‌بار در سال 1968 منتشر، بار دیگر در سال 1974 سفارش، و در سال‌های 1983، 1995 و 2004 ویرایش شد. بازبینی 2013 چهارمین ویرایش این استاندارد است. بر این پایه، چکیدۀ آمار کتابخانه‌ها (سال تحصیلی 99-1398)؛ مجموعه، نیروی انسانی، زیرساخت، اعتبارات و خدمات را برای 282 کتابخانه زیرپوشش سامانۀ آمار کتابخانه‌ها (آک) توصیف می‌کند. از این شمار، 226 کتابخانه زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 56 کتابخانه زیر پوشش سازمان‌های دیگر هستند.

مدل ارائۀ چکیدۀ آمار کتابخانه‌ها نیز از کتاب ARL Statistics گرفته شده است که آمار کتابخانه‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی عضو انجمن کتابخانه‌های پژوهشی را در هر سال تحصیلی با پیشینه‌ای بیش از 100سال منتشر می‌کند.

داده‌های آماری برای این کتاب از سامانۀ آمار کتابخانه‌ها (آک) به نشانی ak.irandoc.ac.ir گرفته شده‌اند. هر یک از کتابخانه‌ها در این سامانه دارای یک نماینده هستند که رئیس یا معاون پزوهش و فناوری مؤسسۀ مادر آن‌ها را معرفی کرده است. این نمایندگان، داده‌های آماری را برای هر سال تحصیلی در این سامانه اظهار می‌کنند و سپس گروه اشتراک منابع در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، داده‌ها را کنترل و با تماس با نمایندگان آن‌ها را نهایی می‌کند. بر این پایه، داده‌های گردآوری شده برای سال تحصیلی 99-1398، پس از تحلیل در اینجا منتشر شده است. نمودارهای زیر، نسبت هزینه‌کرد منابع در 282 کتابخانه را نشان می‌دهند که بیش از 30میلیارد ریال بوده است.

284043