مقالۀ «فرایند تغییرات فرهنگی ایرانیان (تحلیل روایت تغییرات چند فرد ایرانی در چند دهۀ اخیر)» را حسن رضایی بحرآباد، علی اکبر مجدی، رامپور صدرنبودی و حسین بهروان نوشته‌اند و در فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پانزدهم، شمارۀ 57، زمستان 1398 منتشر شده است.

گزارشی از یک نظرخواهی ملّی در سال 1353

گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران

نخستین پیمایش در زمینۀ نگرش‌های ایرانیان با عنوان «گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران (گزارشی از یک نظرخواهی ملّی در سال 1353)» به‌وسیلۀ علی اسدی و همکاران در پژوهشکدۀ علوم ارتباطات و توسعۀ ایران انجام شد.
مؤسسۀ «لگاتوم»[1] سالانه گزارشی براساس شاخص «رفاه و کامیابی»[2] کشورها که از 12مؤلفه تشکیل شده است (کیفیت اقتصادی، محیط کسب‌وکار، حکمرانی، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، آزادی فردی، سرمایۀ اجتماعی و محیط‌زیست) منتشر می‌کند[3]. داده‌های گزارش نشان از فراز و فرود نرخ مؤلفۀ سرمایۀ اجتماعی ایران در سال‌های مختلف است و در سال 2021 نشان می دهد که نمرۀ کلّی سرمایۀ اجتماعی ایران در سطح متوسط است؛ نمره‌ای که تقریباً مشابه نتایج پیمایش‌های ایرانی است؛ البته باید اضافه کرد که پیمایش‌های داخلی، روند سرمایۀ اجتماعی را متوسط اما کاهشی نشان می‌دهند.
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در آبان و آذر 1400 اقدام به نظرسنجی تلفنی درباره ارزیابی مردم ایران از تاثیرگذاری و چگونگی سفرهای استانی رئیس‌جمهور با نمونه پاسخگویان 2087 نفر در سطح ملی کرد که متن کامل آن در مطلب حاضر ارائه شده است.

نقدی بر پژوهش‌های ایرانی سرمایۀ اجتماعی

ایدۀ سرمایۀ اجتماعی؛ راهگشا یا گمراه کننده؟

این مقاله، به میانجی ارائۀ روایتی از برآمدن و بسط ایدۀ سرمایۀ اجتماعی در جهان، دلالت‌های اجتماعی و سیاسی کلان این مفهوم را در ایران ارزیابی می‌کند. این مقاله را محمد روزخوش نوشته است و در دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران، سال یازدهم، شمارۀ 2، پاییز و زمستان 1399 منتشر شده است.
با توجه به تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در تاریخ 1400.8.19 توسط مجلس شورای اسلامی در قالب اصل 85 قانون اساسی و اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، آسیه ارحامی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی وضعیت فرزندآوری و نگرش نسبت به مطلوبیت آن در جامعه پیش از اجرایی شدن این قانون پرداخته است.

گزارشی از «طرح ملی سنجش سرمایۀ اجتماعی» (دانشگاه علوم بهزیستی)

متغیرهای سرگردان

این مقاله به نقد و ارزیابی نتایج طرح ملی «سنجش سرمایۀ اجتماعی» که در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و با مدیریت علمی میرطاهر موسوی در سال 1385 انجام شده؛ پرداخته است. این مقاله پیشتر در کتاب: جواهری، فاطمه (1400) «تحلیلی نقادانه از پیمایش‌های ملی در ایران»، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، منتشر شده است.
تاکنون سه موج پیمایش ملی برای سنجش سرمایه اجتماعی در ایران انجام شده است که مقاله حاضر با ارزیابی آن‌ها، به این سؤالات پاسخ داده است: آیا طرح‌های سنجش سرمایه اجتماعی کشور به اهداف مذکور دست یافته‌اند؟ می‌توانند منبعی برای سیاست‌گذاری باشند؟ مفهوم سرمایه اجتماعی به‌درستی سنجیده شده است؟ به‌لحاظ نظری و روشی، چه انتقاداتی می‌توان به این طرح‌ها وارد ساخت؟

گزیده‌ای از نتایج پژوهش ملی در

وضعیت و نگرش و مسائل جوانان ایران، دی 1381

گزارش حاضر فشرده‌ای است از یکی از مجموعه گزارش‌های تفصیلی درباره‌ی «وضعیت و نگرش مسائل جوانان 14 تا 29 ساله‌ی سراسر ایران» است که توسط سازمان ملی جوانان در دی ماه 1381 منتشر شده است. همزمان با روز جوان این گزارش ارزشمند در وب‌سایت مرکز رصد فرهنگی کشور منتشر می‌شود.

نتایج پژوهشی طرح مشاوره ملی با جوانان

وضعیت و نگرش جوانان ایران، سال 1380

در سال 1379 سازمان ملی جوانان در 28 مرکز استان کشور در بین نمونه‌ی 34521 نفری از جوانان پیمایشی ملی برگزار کرد که گزارش آن در سال 1380 منتشر شد. همزمان با روز ملی جوان؛ نتایج این پیمایش ملی مهم در وب‌سایت مرکز رصد فرهنگی کشور منتشر می‌شود.
گزارش پیش رو، بخش دوم گزارش «سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» است که بر اساس گزارش کشوری موج سوم پیمایش «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» تدوین شده بود. در این گزارش روند تغییرات و تحولات ارزش‌ها و نگرش‌های بازنشستگان ایرانی در طول دوره‌های مختلف بررسی می‌شود و آرا و نظرات آنان در این دوره‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد.
گزارش حاضر خلاصه‌ای از ارزش‌ها و نگرش‌های جمعیت بازنشسته ایران است که بر اساس گزارش کشوری موج سوم پیمایش «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» تدوین شده است. داده‌های این پژوهش ملی به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری با ۱۴۹۰۶ نفر از افراد ۱۵ سال و بالاتر ساکن ۳۱ استان کشور و در شهریور و مهرماه ۱۳۹۴ گردآوری و پردازش شده است. گزارش پیش رو بر نظرات «بازنشستگان» متمرکز بوده که شامل ۸ درصد افراد مورد مطالعه (۱۱۹۸ نفر) بوده است.
دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری تهران پیمایشی با عنوان «ارزیابی شاخص‌های زندگی شهری» انجام داده که پرسشنامه آن توسط مرکز رصد فرهنگی کشور منتشر می‌شود.
«آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران» در سال 1374 با حمایت شورای فرهنگ عمومی کشور توسط منوچهر محسنی اجرا شد و گزارش آن در سال 1379 توسط شورای فرهنگ عمومی کشور منتشر شد.
موج اول طرح ملی «سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» در سال‌ 1379 توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت ارشاد به مرحله اجرا درآمد. این طرح در ٢٨ استان و در سطح نمونه ١٦٨٢٤ نفری اجراشد. برخی از گویه‌های این پیمایش درباره ارزیابی مردم ایران از وضعیت اخلاقی و مشکلات جامعه است که در مطلب زیر آمده است.