گزارش رصد فرهنگی (57)

موسیقی مبتذل؛ از منظر اخلاق اجتماعی، سیاست هنری و حقوق کودک

گزارش «موسیقی مبتذل؛ از منظر اخلاق اجتماعی، سیاست هنری و حقوق کودک» به وضعیت اخیر موسیقی در کشور می‌پردازد و توجه ویژه‌ای به بحث حقوق کودکان می‌کند.
تصویر موسیقی مبتذل؛ از منظر اخلاق اجتماعی، سیاست هنری و حقوق کودک

مسئلۀ اصلی سیاست ِموسیقی کشور، فقدان تنظیم‌گری متناسب با وقایع، روندها و ضرورت‌های وضع موجود است. گزارش پیش‌روی از سه منظر، سیاست موسیقی را با تمرکز بر موسیقی مبتذل موردبررسی قرار داده است؛ ابتدا از منظر تحلیل فرهنگی، برای توضیح موسیقی مبتذل (از جنبۀ هنری و اخلاقی)، برخی از ترانه‌های مبتذل پرشنوندۀ تحلیل فرهنگی شده. سپس از منظر چرایی رواج این نوع موسیقی و علاقۀ بخش قابل‌اعتنایی از جامعه به این نوع موسیقی‌ها، از منظر سیاست هنری و موسیقی ایران بحث شده است. در گام سوم، از منظر حقوقی و قانونی، محتوای غیراخلاقی در آهنگ‌ها در آمریکا، انگلیس و ایران بررسی شده و درنهایت، سیاست‌های پیشنهادی مطرح شده است.

294295