وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﮐﺸﻮر (ﺳﺎل 1396)

ﮔﺰارش ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1396 اﺧﺘﺼﺎص دارد. در ﺳﺎل 1395 ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ، ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر، و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﻬﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و در گزارش حاضر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﺨﻪ روزآﻣﺪ ﮔﺰارش سال گذشته، آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ در ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﺎرﭼﻮب اراﺋﻪ شده است. این گزارش توسط محمدحسین فرج و با همکاری فاطمه رضایی نوشته شده است.
تصویر وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﮐﺸﻮر (ﺳﺎل 1396)

در ﺳﺎل‌های اﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺒﺒﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ، ﺟﺪی و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﺳﺎل 1395 ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه دور ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎل 95 ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮری اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل 1390 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﮔﺰارش ﺳﺎل1396 ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺳﺮﺷﻤﺎری سال 1395 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﺪود 5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﺪد ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﻼم رﺷﺪ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ 5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1396 ﺗﻌﺪاد 221 ﺳﯿﻨﻤﺎ، 84 ﻣﺠﺘﻤﻊ، 10 ﺳﺎﻟﻦ و 15 ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا و 9 ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺳﯿﺎر در ﮐﺸﻮر وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن 538 ﭘﺮده و153880 ﺻﻨﺪﻟﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﮐﻠﯽ ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﺤﺚ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر است. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮدهﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺳﺎل 1396 ، ﻓﻘﻂ 7 اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر دارای ﺗﻌﺪاد ﭘﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده‌اﻧﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺣﺘﯽ در ﺣﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

آﻣﺎر ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮدهﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و اﺳﺘﺎن‌هاﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﭘﺮدهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮده‌اﻧﺪ، ﻋﻤﻮﻣﺎ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ شده‌اﻧﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮدهﻫﺎ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﺗﻌﺪاد ﭘﺮده در اﺳﺘﺎن‌ها و ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮده ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده وﻟﯽ در ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﺛﺮ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 235771 ﻧﻔﺮ و در ﺧﺼﻮص ﭘﺮدهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 148562 ﻧﻔﺮ است. اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ 20 و 25 درﺻﺪی در ﻋﻨﻮان ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺳﺎﻟﻦ در ﺳﺎل 1396ﻣﯽدﻫﺪ (ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ رﻗﻢ است.) درﺳﺎل‌های 1384 ﺗﺎ 1395 رﺷﺪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 7% ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل1396 از رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار شده اﺳﺖ.

283890