موج اول طرح ملی «سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» در سال‌ 1379 توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت ارشاد به مرحله اجرا درآمد. این طرح در ٢٨ استان و در سطح نمونه ١٦٨٢٤ نفری اجراشد. برخی از گویه‌های این پیمایش درباره ارزیابی مردم ایران از وضعیت اخلاقی و مشکلات جامعه است که در مطلب زیر آمده است.
پژوهش «بررسی تجربی اخلاق کار در ایران» توسط محمد حبیبی در سال ١٣٧٦ انجام پذیرفته و گروه تحقیق با سنجش ١٧ متغیر در نمونه‌ای ١٦٩٨ نفره در شهرهای تهران، یزد و کرمانشاه به ‌اندازه‌گیری اخلاق کار در ایران پرداخته است. کارفرمای این پژوهش مرکز پژوهش‌های بنیادی بوده ولی نتایج آن انتشار عمومی نیافته است. بخشی از یافته‌های این پژوهش به نقل از پژوهش «ویژگی‌های فرهنگ ملی و اسلامی» نوشته مسعود موحدی، منتشر شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال ۱۳۸۳ بازنشر می‌شود.
محمدرضا طالبان در سال‌های 1378-1377 مطالعه‌ای در نمونه‌ای ٣٨٤ نفری از دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس یک منطقه از تهران با عنوان «دین‌داری و بزهکاری در میان جوانان دانش‌آموز» انجام داده است. این پژوهش در سال 1380، توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشرشده است.

گزارش رصد فرهنگی (۱4)

فرهنگ اقتصادی ایرانیان

فرهنگ اقتصادی عبارت است از نگرش‌ها، گرایش‌ها، رفتارها و کنش‌های اقتصادی افراد در یک اجتماع و هر آنچه که افراد در مورد پدیده‌های اقتصادی می‌اندیشند و در حوزة اقتصاد عمل می‌کنند. گزارش حاضر سعی دارد بر مبنای یافته‌های حاصل از پژوهش‌های دیگر به توصیف فرهنگ اقتصادی ایرانیان بپردازد. این گزارش توسط دکتر خیام عزیزی مهر، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نوشته شده است.
هدف اصلی این گزارش توصیف ابعاد فرهنگی خانواده در حوزه ازدواج، طلاق و باروری در ایران است. در این راستا تلاش می شود، ضمن مرور برخی از تحولات اخیر و روندهای تغییرات رفتاری و نگرشی در حوزه ازدواج و خانواده در ایران، برخی از ابعاد فرهنگی خانواده شناسایی شود. این گزارش توسط دکتر حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور نوشته شده است.
در چند دهه اخیر در ایران مباحثی درباره کم‌رنگ ‌شدن اخلاق و ویژگی‌های اخلاقی در کشور به‌وجود آمده است و برخی از محققین و اندیشمندان بر این باورند که جامعه در مسیر زوال اخلاقی قرار گرفته است؛ گرچه برخی دیگر معتقدند روند کلی زندگی مدرن در تمام جوامع به این سمت رفته است و مشکلات اخلاقی را ناشی از سازمان و ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی قلمداد می‌کنند. از اینرو گزارش رصد ارزش‌های اخلاقی در جامعه ایران (بررسی روند تغییر ارزش‌های اخلاقی در طی چند دهه اخیر) تلاش کرده با بررسی داده‌ها، اطلاعات و نتایج پیمایش‌های ملی به بررسی وضعیت اخلاق در جامعة ایران بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که وضعیت اخلاق در جامعه ایرانی با تمام مناقشاتی که درباره اخلاق، تعریف آن و مرزبندی‌های معرفت‌شناختی‌اش وجود دارد؛ چگونه است؟ این گزارش توسط سجاد یاهک و سما کشاورز دیزجینی نوشته شده است.

گزارش رصد فرهنگی (10)

وضعیت نشاط اجتماعی در ایران

نشاط و شادی از مهم‌ترین مولفه‌های درونی و عاطفی تعیین‌کننده کیفیت زندگی انسان معاصر است که موجب پویایی و تحرک جامعه و شکوفایی استعدادها شده و به عنوان پدیده‌‌ی اچتماعی اثرگذار در کاهش آسیب‌ها و مسائل متعدد در سطح خرد و کلان مطرح می‌شود. طبق داده‌های مربوط به نشاط جامعه ایران هرچند میزان شادی ایرانیان در دوره‌های زمانی اتجام پیمایش‌ها مقادیر متفاوتی به دست آمده؛ اما به صورت کلی، متوسط رو به پایین بوده که وضعیت نامطوب جامعه ایران در این زمینه استنباط می‌شود.
از اسفند ۱۳۹۹ تا اردیبهت ۱۴۰۰ دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همکاری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) ده موج نظرسنجی در خصوص نگرش مردم به این بیماری و سیاست‌های دولت در قبال آن و همچنین اثرات آن بر زندگی شهروندان در شهر تهران انجام داده است.
مقاله حاضر به معرفی پیمایش ملی «وضعیت، نگرش و مسائل جوانان ایران» که در سال 1381 انجام شده است می‌پردازد. نویسنده این مقاله حسین لطف آبادی دبیر وقت شورای علمی-پژوهشی سازمان ملی جوانان و مجری طرح مذکور است. این مقاله در فصلنامه پژوهشی-کاربردی مطالعات جوانان، شماره اول و دوم، زمستان 1381 و بهار 1382 منتشر شده است.
این پایان‌نامه به بررسی روند تغییرات ارزشی و رفاهی جامعه ایران طی 50 سال گذشته در بین سه نسل از ساکنان شهر تهران پرداخته است. این پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران توسط ریحانه تمیزی‌فر در سال 1389 دفاع شده است.
در این مقاله روند تحول ارزش های اجتماعی جامعه ایران در تحقیقات انجام گرفته از سال 1353- 1388 بررسی شده است. این مقاله توسط محمدرضا طالبان، محمد مبشری و مصطفی مهرآیین نوشته شده و در مجله دانشنامه علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس، دوره دوم، فروردین 1389، شماره 3 منتشر شده است.
در سال 1353 نخستین پیمایش ملی کشور با عنوان گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران توسط علی اسدی و همکاران وی انجام شد. گزارش این پیمایش ملی در سال 1356 توسط پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران منتشر شد.
موج دوم پیمایش سرمایه اجتماعی کشور در سال ۱۳۹۳ در دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات طراحی و اجرا شد. در این موج سرمایه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی در سه سطح کلان، میانه و خرد سنجیده شده است.