نویسنده

  • تصویر مهدی باباربیع

    مهدی باباربیع

    کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

آسیب‌شناسی ساختار مطبوعات محلی

گزارش فرهنگی «آسیب‌شناسی ساختار مطبوعات محلی» را مهدی باباربیع در تابستان 1397 برای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تدوین کرده است.
تصویر آسیب‌شناسی ساختار مطبوعات محلی

مطبوعات محلی موتور محرک توسعۀ منطقه‌ای به شمار می‌روند. در شرایطی که مطبوعات سراسری به مسائل و دغدغه‌های کلان کلّی و بین‌المللی می‌پردازند و از کاستی‌ها، نیازها و علائق جامعه‌های محلی به ناگزیر یا از روی تسامح غفلت می‌ورزند، این وظیفۀ مطبوعات محلی است که با درک وافع‌بینانه از مسئولیت‌ها، وظایف و جایگاه خود از طریق آگاهی‌بخشی، نقد و ارزیابی منصفانه و عالمانۀ سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکردها، نیازها و ظرفیت‌های توسعۀ محلی را معرفی کند و با مکتوب کردن دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها و پیشنهادهای کارشناسان محلی به رفع فقر، محرومیت و عقب‌ماندگی منطقۀ خود یاری رساند و زمینۀ پیشبرد توسعۀ پایدار را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم سازد.

ولی باتوجه‌به ضعف‌ها و نارسایی‌های گسترده‌ای که مطبوعات محلی گرفتار آن هستند، نمی‌توانند به اهداف عالی خود دست یابند و با درنظرگرفتن اینکه بی‌تفاوتی در قبال وضع موجود باعث می‌شود این عقب‌ماندگی بیشتر شود و تعمیق یابد و جبران آن دشوارتر گردد، لذا باید آسیب‌هایی که از جهات مختلف متوجه مطبوعات محلی است، به دقت شناسایی و در رفع آن آسیب‌ها یا به حداقل رساندن تأثیر آن‌ها تلاش کرد؛ بنابراین نگارندۀ این سطور بر آن شد تا آسیب‌هایی را شناسایی کند که گریبان‌گیر مطبوعات محلی است و موجب شده که مطبوعات محلی در مسیر مشکلات مردم و رسالت‌های سنگینی که بر عهده دارند، نتوانند به‌خوبی انجام وظیفه کنند.

نشریات و مطبوعات محلی به‌عنوان بازوان توانمند مطبوعات سراسری می‌توانند نقش و کارکرد بسیار خوبی در منطقۀ جغرافیایی محل فعالیت خود داشته باشند، ولی این اتفاق نیفتاده است؛ ازاین‌رو در پژوهش حاضر، آسیب‌هایی که متوجه مطبوعات محلی است و مانع حرکت پرشتاب آن‌هاست، بررسی می‌شود. در تحقیق پیشِ رو ساختار مطبوعات باتوجه‌به الگوی کلّی سازمان‌های رسانه‌ای درنظرگرفته خواهد شد.

تاکنون در پژوهش‌های گوناگونی از یک یا دو جنبه، مشکلات و آسیب‌هایی که متوجه نشریات محلی است در یک حوزۀ خاص بررسی شده‌اند، ولی باتوجه‌به بررسی‌هایی که صورت گرفت، از لحاظ کیفی، پژوهشی در خصوص مجموع آسیب‌هایی که متوجه نشریات محلی است، صورت نگرفته و این موضوع، نوآوری پژوهش حاضر تلقی می‌شود. سؤال اصلی این پژوهش، آسیب‌شناسی ساختار مطبوعات محلی است که باتوجه‌به گستردگی این آسیب‌ها و برای نتیجه‌گیری دقیق‌تر آن‌ها در دو بخش تقسیم‌بندی شد: الف) آسیب‌هایی که در درون ساختار مطبوعات محلی وجود دارد؛ ب) آسیب‌هایی که در خارج از ساختار مطبوعات محلی است.

294213