نویسنده‌ها

  • تصویر خیام عزیزی مهر

    خیام عزیزی مهر

    استادیار گروه برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی دانشگاه تهران
  • تصویر صدیقه پیری

    صدیقه پیری

    عضو هیئت‌علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

طبقه، فرهنگ و سبک زندگی

مقالۀ «طبقه، فرهنگ و سبک زندگی (موردمطالعه: فرهنگ و سبک زندگی طبقۀ بالای جامعه)» را خیام عزیزی‌مهر و صدیقه پیری نوشته‌اند و در مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، دورۀ نوزدهم، شمارۀ 3، پاییز 1397 منتشر شده است.
تصویر طبقه، فرهنگ و سبک زندگی

چکیده

مقالۀ حاضر به مطالعۀ فرهنگ و سبک زندگی طبقۀ بالای ایران می‌پردازد. در این مطالعه طبقه با معیارهای اقتصادی شامل شغل، میزان درآمد، منطقۀ محل سکونت، نوع مالکیت و متراژ واحد مسکونی و نوع ماشین تعریف می‌شود. این پژوهش با روش کیفی از نوع تحلیل مضمون انجام شده، روش گردآوری داده مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌‌یافته و تعداد مصاحبه‌ها 22 مورد و نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند انجام شده است. مفهوم سبک زندگی و فرهنگ براساس سازه‌های نظری بوردیو و الیوت مشخص شده است. نتایج تحقیق از دانش و سواد فرهنگی پایین و نوعی درهم‌آمیختگی، شکلیت‌های چندگانه، چندذائقگی و به‌عبارتی «همه‌چیزپسندی» فرهنگی در میان اعضای طبقۀ بالا حکایت دارد. همین امر اجازۀ طرح یک گونه‌شناسی جامع و یکپارچه در مورد زندگی آن‌ها را به ما نمی‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که طبقۀ بالا تولیدکنندۀ نوعی ذائقۀ فرهنگی و یا سبک زندگی خاص در میان اعضای خود نبوده است.

لینک مقاله در مجلۀ جامعه‌شناسی ایران

284129