مرکز آمار ایران منتشر کرد:

گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در پاییز 1400

مرکز آمار ایران ﺑﺎ هدف رﺻﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهنگی ﮐﺸﻮر از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ١٣٩٩ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ «ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﯾﺮان» ﻧﻤﻮدﻩ است. در مطلب حاضر گزارش مربوط به پاییز 1400 قابل دریافت است. در این گزارش تاثیر کرونا بر آمار فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی کاملا محسوس است.
تصویر گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در پاییز 1400

«ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهنگی اﯾﺮان» ﺣﺎوی آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺼﻠﯽ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ‌های ﺟﻤﻌﯿﺖ، آﻣﻮزش، ﺳﻼﻣﺖ، اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری، آﺳﯿﺐ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮادﻩ، ﻓﺮهنگ، رﺳﺎﻧﻪ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و رﻓﺎﻩ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺼﻠﯽ اﺳﺖ. ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان نیز در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و هر ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ روزآﻣﺪ می‌شود. در این گزارش مقایسه آمار فرهنگی و هنری با سال‌های پیش از شیوع کرونا نشانگر تاثیر بسیار قابل توجه این همه‌گیری بر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.

چکیده‌ای از آمار فرهنگی ایران در پاییز 1400 به شرح زیر است:

 • دورﻩ زﻣﺎﻧﯽ ١٣٩٦ ﺗﺎ ١٣٩٩، ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ از ٥٣٩ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ٦٣٦ ﺳﺎﻟﻦ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻟﻦهای ﺳﯿﻨﻤﺎ از ١٥٣٨٣٠ ﺑﻪ ١٦٢٤٨٦ ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان از ٢٢٨٤٧ هزار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ٦٧٩ هزار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﻠﻢهای ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ از ٩٨ ﻣﻮرد در ﺳﺎل ١٣٩٦ ﺑﻪ ٦٣ ﻣﻮرد در ﺳﺎل ١٣٩٩ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ. در دورﻩ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﻠﻢهای ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﮐﺮان ﺷﺪﻩ از ٨٢ ﻓﯿﻠﻢ در ﺳﺎل ١٣٩٦ ﺑﻪ ٢٢ ﻓﯿﻠﻢ در ﺳﺎل ١٣٩٩ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ.
 • در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎل‌های ١٣٩٦ و ١٣٩٩، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﺶهای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺟﺮا ﺷﺪﻩ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﺟﺮا دارای روﻧﺪی ﮐﺎهشی ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﺶهای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺟﺮا ﺷﺪﻩ از ٦٩٣٠ ﺑﻪ ٤٥٠١ ﻣﻮرد و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﺟﺮا از ١٠١٨٨٨ ﺑﻪ ٧٤١٠ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ. در اﯾﻦ دورﻩ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان از ٥٥٧٩ ﺑﻪ ٢٩٥٠ هزار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ.
 • در دورﻩ زﻣﺎﻧﯽ ١٣٩٦ ﺗﺎ ١٣٩٩، ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﺟﺮای ﺻﺤﻨﻪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ٦٩٦٩ ﻣﻮرد در ﺳﺎل ١٣٩٦ ﺑﻪ ١٤٥٥ ﻣﻮرد در ﺳﺎل ١٣٩٩ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ.
 • ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎب‌های ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ از ٩٩١٥٥ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل ١٣٩٦ ﺑﻪ ٩٥٠٤٤ ﻣﻮرد و ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﺎوﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪهای ﭼﺎﭘﯽ از ٦٢٨٢ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ٦٥٣٢ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٩ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ.
 • در دورﻩ ١٣٩٦ ﺗﺎ ١٣٩٩ ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪهای ﻋﻤﻮﻣﯽ از ٣٤٢٦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ٣٥٥٧ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪهای ﻣﺴﺎﺟﺪ از ٧٢٨٨ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ٧٠٩٧ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪهای ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ دورﻩ زﻣﺎﻧﯽ از ٢٤٩٢٨٦٢ ﺑﻪ ١٤٧١٢٢٢ ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ.
 • ﺑﯿﻦ ﺳﺎل‌های ١٣٩٦ ﺗﺎ ١٣٩٩، ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮهنگی، هنری ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻩهای آزاد هنری، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺮهنگی هنری ﻓﻌﺎل، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺮهنگی ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت دارای ﭘﺮواﻧﻪ و ﮐﺎﻧﻮن‌های ﻓﺮهنگی، هنری ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ٥٠٦٧ ﺑﻪ ٦٠٨٥ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻩ آزاد هنری، ٢٩٩٩ ﺑﻪ ٣٦٩٣ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮهنگی هنری ﻓﻌﺎل، ١٢٢٤ ﺑﻪ ١٢٥٦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت دارای ﭘﺮواﻧﻪ و ٢٤٢٤٩ ﺑﻪ ٢٥٨٣٠ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮهنگی، هنری ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 • در ﭘﺎﯾﯿﺰ ١٤٠٠، ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از ﻣﻮزﻩها و اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺮهنگی-ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ٢٧٤٣٣٥٩ و ١٩٨٣٩ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺪاد ٢٣٢٩٩٢٤ و ١٨٨٦٩ ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 • از ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮارهای اﯾﺮاﻧﯽ که در ﺳﺎل ١٣٩٨ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ رﻓﺘﻪ‌اند، ٧٢٫٤ درﺻﺪ دارای وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ. هﻤﭽﻨﯿﻦ، از ﺧﺎﻧﻮارهاﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، ٥٣٫٩ درﺻﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
 • ﺗﻌﺪاد اﻣﺎﮐﻦ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﮐﺸﻮر در دورﻩ زﻣﺎﻧﯽ ١٣٩٦ ﺗﺎ ١٣٩٩، از ٣٢٣٥ ﺑﻪ ١٣٦٠٧ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ. در اﯾﻦ دورﻩ ﺗﻌﺪاد اﺗﺎق اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩها از ٩٢٤٠٢ ﺑﻪ ١٥٣٩٩٢ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ از ٢٤٥٧١٨ ﺑﻪ ٤٥١٤٦٦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 • در زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩، ﻣﺴﺎﻓﺮان ورودی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر از راﻩ زﻣﯿﻨﯽ ١٤٣٧٩٤ نفر، هواﯾﯽ ٤٣٨٧٣ نفر و درﯾﺎﯾﯽ 2824 نفر ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل قبل؛ زمینی ١١٠٩٨٦١ نفر، هوایی ١٥٢٧٠٤ نفر و دریایی ١٢٧٠ ﻧﻔﺮ ﮐﺎهش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩، ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورودی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر از راﻩ زﻣﯿﻨﯽ ١٢٩٩٠٨ نفر، هواﯾﯽ ٣٥٥٧٩ نفر و درﯾﺎﯾﯽ ٤٤ نفر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ١٣٩٩ راه زمینی ١٥٩٢٣ ﻧﻔﺮ، راه هوایی ٣٢٧ نفر و راه دریایی ١٦ ﻧﻔﺮ افزایش اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. همچنین در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﺮوﺟﯽ از ﮐﺸﻮر از راﻩ زﻣﯿﻨﯽ ١٧٧٥٠٠ نفر، هواﯾﯽ ٢٢٢٥٧٩ نفر و درﯾﺎﯾﯽ ٢٧٥٨٤ نفر ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ راه زمینی ٩١٩٢٢ نفر، راه هوایی ٢٨٤٥٦٧ نفر و راه دریایی ٤٨٩٧ نفر ﮐﺎهش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 • ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورودی ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ١٠ ﮐﺸﻮر اول در ﺳﺎل ١٣٩٩ برابر با ٥٣٨٣٦٠ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورودی ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ١٠ ﮐﺸﻮر اول، ١٥٧٥٢٣ ﻧﻔﺮ است ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﮐﺸﻮرهای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ٨٥٧٢٣ ﻧﻔﺮ، ﺗﺮﮐﯿﻪ ٢٦٧٩٧ ﻧﻔﺮ، ﻋﺮاق ١٣٥٤٥ ﻧﻔﺮ، روﺳﯿﻪ ١٠٧٤١ ﻧﻔﺮ، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ٧٧٩٤ ﻧﻔﺮ، ارﻣﻨﺴﺘﺎن ٤٧٠٤ ﻧﻔﺮ، ﻋﻤﺎن ٣٧٩٣ ﻧﻔﺮ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ١٧٨٥ ﻧﻔﺮ، اﻣﺎرات ١٥٣٦ ﻧﻔﺮ و ﻟﺒﻨﺎن ١١٠٥ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
 • ﺗﻌﺪاد آﻣﻮزش‌دﯾﺪﮔﺎن دورﻩهای آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋﻩ ﺷﺎﻏﻼن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ از ٥٨٥٧ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ١٣٩٦ ﺑﻪ ٨٨٤٦ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ١٣٩٩ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ٥١ درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 • ارزش ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب زﯾﻮرآﻻت ﺳﻨﺘﯽ از ٢٨١ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل ١٣٩٦ ﺑﻪ ٣٢٢ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل ١٣٩٩ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ. در ﭘﺎﯾﯿﺰ ١٤٠٠ ارزش ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب زﯾﻮرآﻻت ﺳﻨﺘﯽ 71.2 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ 10.4 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

متن کامل این گزارش در پیوست زیر قابل دریافت است.

283904