داده‌خوانی پیمایش ملی رفتار رأی‌دهی ایرانیان برگزار شد

جلسۀ داده‌خوانی پیمایش ملی رفتار رأی‌دهی ایرانیان شنبه 19 اسفند 1402 در خانۀ اندیشه‌ورزان برگزار شد.
تصویر داده‌خوانی پیمایش ملی رفتار رأی‌دهی ایرانیان برگزار شد

مرکز رصد فرهنگی کشور جلسۀ رفتار رای‌دهی جامعۀ ایرانی را با تمرکز تحلیلی بر رأی‌ندهنده‌ها در انتخابات ۱۴۰۲ برگزار کرد.
این جلسه با حضور حسام‌الدین آشنا، پرویز امینی، کمیل قیدرلو و محمد اصغری روز شنبه 19 اسفندماه 1402 در خانۀ اندیشه‌ورزان برگزار شد.
در این جلسه داده‌خوانی پیمایش ملّی رفتار رأی‌دهی ایرانیان نیز انجام شد که این ارائه را مرتضی سمیعی، پژوهشگر مرکز متا، انجام داد.

294362