گزارش رصد فرهنگی (53)

فرهنگ وحدت اسلامی ایرانیان

گزارش «فرهنگ وحدت اسلامی ایرانیان» که دربردارندۀ نتایج نظرسنجی درابن‌باره است، در مهر 1402 منتشر شده است.
تصویر فرهنگ وحدت اسلامی ایرانیان
 • 6/91 درصد پاسخگویان توهین و بی‌حرمتی به مقدسات مذاهب اسلامی را کاری اشتباه و ناشایست دانسته‌اند و 1/5 درصد این کار را ناشایست و اشتباه نمی‌دانند. 3/3 درصد در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.
 • 2/96 درصد پاسخگویان گفته‌اند باید در جامعه به عقاید مذهبی همه افراد از مذاهب مختلف اسلامی احترام گذاشت و 3/2 درصد چنین نظری نداشته‌اند. 5/1 درصد در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.
 • 2/93 درصد پاسخگویان گفته‌اند خوب یا بد بودن افراد مسلمان ارتباطی با مذهب آنان ندارد و 1/4 درصد خوب یا بد بودن را مرتبط با مذهب مسلمانان دانسته‌اند. 7/2درصد در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.
 • 9/84 درصد افراد معتقدند اگر یک شیعه و سنی از شایستگی و توانایی لازم برای انجام و تصدی شغلی برخوردار است باید شغل و مسئولیت را به وی سپرد. 4/9 درصد مخالف این موضوع بودند. 7/5 درصد در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.
 • 1/78 درصد پاسخگویان معتقدند کسی که به خدا، پیامبر اسلام و آخرت ایمان دارد و سمت قبله نماز می‌خواند فارغ از اینکه چه مذهبی دارد مسلمان است. 6/14 درصد گفته‌اند مسلمانی بستگی به مذهب دارد. 3/7 درصد در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.
 • 8/95 درصد پاسخگویان خودشان را مسلمان ایرانی دانسته، در حالی که 2/2 درصد خود را مسلمان ایرانی نمی‌دانند.
 • 7/89 درصد پاسخگویان ایران را جزوی از امت اسلامی دانسته، در حالی که 9/ 5 درصد ایران را جزو امت اسلامی نمی‌دانند.
 • 5/82 درصد پاسخگویان گفته‌اند مردم کشورهای اسلامی از اتحاد این کشورها منتفع می‌شوند. 5/7 درصد گفته‌اند این اتحاد منفعتی برای مردم کشورهای اسلامی ندارد. 10 درصد در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.
 • 75 درصد پاسخگویان گفته‌اند حمایت از مردم مظلوم فلسطین وظیفه هر مسلمان است. 8/16درصد گفته‌اند مسلمان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین وظیفه‌ای ندارند. 2/8 درصد در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.
 • 2/71 درصد پاسخگویان معتقدند دشمنان ایران بین شیعه و سنی اختلاف‌افکنی می‌کنند. 3/16 درصد پاسخگویان چنین نظری ندارند.
 • 4/76 درصد پاسخگویان گفته‌اند ارتقا و بهبود روابط با همسایگان مسلمان از سوی دولت باید در اولویت قرار گیرد. 2/12 درصد پاسخگویان ارتقا و بهبود روابط با همسایگان مسلمان از سوی دولت را دارای اولویت ندانسته‌اند.
 • در مجموع 4/80 درصد پاسخگویان با «همسایه بودن»، 1/79 درصد با «رفاقت»، 7/70 درصد با «رفت و آمد خانوادگی»، 6/68 درصد با «شراکت اقتصادی» و 1/40 درصد با «ازدواج» با غیر هم‌مذهب، مانع و مشکلی ندارند.

294321