گزارشی از یک نظرخواهی ملّی در سال 1353

گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران

نخستین پیمایش در زمینۀ نگرش‌های ایرانیان با عنوان «گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران (گزارشی از یک نظرخواهی ملّی در سال 1353)» به‌وسیلۀ علی اسدی و همکاران در پژوهشکدۀ علوم ارتباطات و توسعۀ ایران انجام شد.
تصویر گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران

این پیمایش که نخستین پیمایش در زمینۀ نگرش‌هاست، در سال 1353 در 23 شهر و 52 روستای کشور به‌وسیلۀ مرکز سنجش افکار و تحقیقات اجتماعی سازمان رادیو تلویزیون و با همکاری طرح آینده‌نگری این سازمان انجام شد. هدف این بررسی شناخت رفتارها و نگرش‌های اجتماعی و گرایش‌های فکری فعلی و آیندۀ جامعۀ ایران بود. این بررسی درواقع مرحلۀ نخست از یک مطالعۀ درازمدت و مستمر شناخت گرایش‌های فکری جامعۀ ایران است و از این جهت باید یک بررسی راه‌گشا تلقی گردد.

نظرخواهی حاضر مانند هر بررسی افکار دارای پنج مرحلۀ مشخص بوده است که به‌ترتیب عبارتند از: تنظیم پرسشنامه، نمونه‌گیری، جمع‌آوری اطلاعات، استخراج جداول آماری و محاسبات، تجزیه و تحلیل و تنظیم گزارش. تعداد پرسشنامه‌های نهایی این کار 4.420 پرسشنامه بود که در مناطق مختلف کشور تکمیل شده بود. گزارش حاضر درواقع گزارش مرحلۀ نخست تلقی می‌شود.

284118