نویسنده

  • تصویر محمدرضا دهشیری

    محمدرضا دهشیری

    هیئت علمی دانشکدۀ روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

سیاست فرهنگی یونسکو در آفریقا

مقالۀ «سیاست فرهنگی یونسکو در آفریقا» در پی تبیین کارکردهای فرهنگی یونسکو است. این مقاله را محمدرضا دهشیری نوشته و در فصلنامۀ مطالعات آفریقا در بهار و تابستان سال 1386 منتشر شده است.
تصویر سیاست فرهنگی یونسکو در آفریقا

این مقاله پس از تبیین کارکردهای فرهنگی یونسکو در حوزه‌های «حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان»، «اموال فرهنگی و میراث غیرملموس»، «بیان‌های فرهنگی و صنایع خلاق»، «سیاست‌های فرهنگی و گفت‌وگوی میان‌فرهنگی»، اهمیت قارۀ سیاه را در راهبرد میان‌مدت یونسکو در سال‌های 2008-2013 تشریح می‌کند و سیاست فرهنگی یونسکو در آفریقا را پیرامون شش محور تحکیم هویت آفریقایی، ترویج فرهنگ تنوع و تکثر، تشویق فرهنگ صلح و گفت‌وگو، تقویت فرهنگ و سوادآموزی، ایجاد فرهنگ مشارکت برای توسعه و توجه به حفظ میراث فرهنگی و طبیعی موردمداقه و بررسی قرار می‌دهد. نویسنده در پایان، ضمن تجزیه‌وتحلیل نقش بازیگران و عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ‌سازی در قارۀ سیاه، بر لزوم اتخاذ رهیافتی چندبعدی، میان‌رشته‌ای و فرابخشی تأکید می‌ورزد و نقش آموزش را در روند توسعۀ فرهنگی آفریقا و با هدف ترویج ارزش‌های مشترک بشری در عین حفظ تنوع زبانی و فرهنگی دارای اهمیت ویژه می‌داند.

این مقاله در پایان نتیجه‌گیری می‌کند که بهره‌گیری آفریقا از ظرفیت‌های یونسکو در عرصه‌های علوم، آموزش، فرهنگ و ارتباطات نیازمند عزم جدی کشورهای قارۀ سیاه برای جلب حمایت‌ها و مساعدت‌های مادی و معنوی و کیفی و کمی این سازمان است.

284015