ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان 1379 (موج اول)

پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان با هدف ارائه یک تصویر عمومی از وضعیت فرهنگی کشور و تحلیل مستمر روند تحولات فرهنگی در فاصله‌های زمانی مشخص در تمامی استان‌های کشور اجرا شد.
تصویر ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان 1379 (موج اول)

مطالعات اولیه طرح در سال 1378 آغاز شد و پس از انجام این مطالعه، پرسشنامه‌ای با ۱۸۹ پرسش تدوین و بر اساس آن، اطلاعات مربوطه در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۳۷۹ به وسیلة تکمیل پرسشنامه با 16824 نفر نمونه از جامعه آماری گردآوری شد.

در اجرای این طرح 470 نفر در سطوح مختلف مشارکت داشتند. کار علمی این مجموعه زیرنظر شورایی متشکل از استادان دانشگاه‌های مختلف کشور قرار داشت. دامنه موضوعی در این تحقیق که از نوع تحقیقات پهناگر می‌باشد، متنوع و گسترده است و موضوعاتی مانند گرایش به دین، باورهای سیاسی، ارزش‌های اجتماعی احساس عدالت، امنیت، آزادی، همبستگی اعتماد اجتماعی و نظایر آن را در بر می‌گیرد.

نتایج و یافته‌های طرح در ۳۰ جلد در سال 1381 منتشر شد. با توجه به اهمیت این طرح، در سال‌های 1382 و 1394 موج دوم و سوم آن نیز اجرا و نشست‌های تخصصی متعددی به عنوان بررسی‌ها و مطالعات ثانویه از یافته‌های آن برگزار شد.

متن کامل گزارش نهایی این پیمایش ملی از فایل پیوست قابل دانلود است.

283592