تجربه‌نگاری 4

رویداد ملی فرهنگ و هنر مساجد ایران (فهما)

طرح فهما (رویداد ملی فرهنگ و هنر مساجد در ایران) برای توسعۀ برنامه‌های کانون‌های فرهنگی مساجد اجرا شد. گزارش حاضر تجربۀ طرح فهما را مستند کرده است.
تصویر رویداد ملی فرهنگ و هنر مساجد ایران (فهما)

برنامه‌های کانون‌های فرهنگی مساجد با اجرای طرح فهما (رویداد ملی فرهنگ و هنر مساجد در ایران) توسعه پیدا کرده است؛ طرحی که برای ارتقای فرهنگی بین جوانان و نوجوانان تلاش‌های زیادی را در کلان‌شهرها، شهرها و روستاها انجام داده است. هرچند به‌واسطۀ بیماری منحوس کرونا فعالیت‌های فرهنگی و هنری برخی از مراکز فرهنگی متوقف شد؛ اما برنامۀ کانون‌های مساجد در تمامی شهرها و روستاها ازطریق فضاهای مجازی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادامه پیدا کرد که مشروح آن را در این گزارش می‌خوانید.

294363