سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1401

سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینمای ایران سال 1401 را معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی منتشر کرده است.
تصویر سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1401

سینمای ایران سال 1401 در یک نگاه:

 • 31 استان کشور دارای سینمای فعال؛
 • 249 سینما دارای 661 سالن نمایش؛
 • ظرفیت سالن‌های سینما 121.952 صندلی؛
 • تعداد کل تماشاگر سینماهای کشور 13،672،357 نفر؛
 • میزان کل فروش سینماهای کشور 4،202،002،469،938 ریال (چهارصد و بیست میلیارد تومان)؛
 • متوسط قیمت بلیت سینما 336،307 ریال؛
 • متوسط فروش هر سالن سینما 6،357،038،532 ریال (ششصد و سی و پنج میلیون تومان)؛
 • متوسط فروش هر صندلی سینما 34،456،200 ریال (سه میلیون و چهارصد و چهل و شش تومان)؛
 • متوسط تماشاگر هر سالن سینما 20.684 نفر؛
 • متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلی 112 نفر؛
 • با توجه به جمعیت کشور 79.926.270 نفر (براساس سرشماری سال 95)، هر ایرانی در این سال 0/2 بار به سینما رفته است.

294361