سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1400

سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینمای ایران سال 1400 را معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی منتشر کرده است.
تصویر سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1400

سینمای ایران سال 1400 در یک نگاه:

 • 31 استان کشور دارای سینمای فعال؛
 • 227 سینما دارای 639 سالن نمایش؛
 • ظرفیت سالن‌های سینما 113.029 صندلی؛
 • تعداد کل تماشاگر سینماهای کشور 7.197،184 نفر؛
 • میزان کل فروش سینماهای کشور 1،642،901،439،868ریال (صد و شصت و چهار میلیارد تومان)؛
 • متوسط قیمت بلیت سینما 270،228 ریال؛
 • متوسط فروش هر سالن سینما 2،571،050،767 ریال (دویست و پنجاه و هفت میلیون تومان)؛
 • متوسط فروش هر صندلی سینما 14،535،221 ریال (یک میلیون و چهارصد و پنجاه و سه تومان)؛
 • متوسط تماشاگر هر سالن سینما 11.263 نفر؛
 • متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلی 64 نفر؛
 • با توجه به جمعیت کشور 79.926.270 نفر (براساس سرشماری سال 95)، هر ایرانی در این سال 0/09 بار به سینما رفته است.

294360