سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1398

سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینمای ایران سال 1398 را معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی منتشر کرده است.
تصویر سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1398

سینمای ایران سال 1398 در یک نگاه:

 • 31 استان کشور دارای سینمای فعال؛
 • 277 سینما دارای 541 سالن نمایش؛
 • ظرفیت سالن‌های سینما 132.006 صندلی؛
 • تعداد کل تماشاگر سینماهای کشور 26.310.384 نفر؛
 • میزان کل فروش سینماهای کشور 2،993،437،467،000 ریال (دویست و نود و نه میلیارد تومان)؛
 • متوسط قیمت بلیت سینما 774،113 ریال؛
 • متوسط فروش هر سالن سینما 131،156،533،5 ریال (پانصد و پنجاه میلیون تومان)؛
 • متوسط فروش هر صندلی سینما 526،676،22 ریال (دو میلیون و سیصد هزار تومان)؛
 • متوسط تماشاگر هر سالن سینما 48.633 نفر؛
 • متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلی 199 نفر؛
 • با توجه به جمعیت کشور 79.926.270 نفر (براساس سرشماری سال 95)، هر ایرانی در این سال 0/33 بار به سینما رفته است.

294358