سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1397

سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینمای ایران سال 1397 را معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی منتشر کرده است.
تصویر سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1397

سینمای ایران سال 1397 در یک نگاه:

 • 31 استان کشور دارای سینمای فعال؛
 • 257 سینما دارای 500 سالن نمایش؛
 • ظرفیت سالن‌های سینما 127.431 صندلی؛
 • تعداد کل تماشاگر سینماهای کشور 28.537.410 نفر؛
 • میزان کل فروش سینماهای کشور 2،507،719،498،000 ریال (دویست و پنجاه میلیارد تومان)؛
 • متوسط قیمت بلیت سینما 875،87 ریال؛
 • متوسط فروش هر سالن سینما 000،439،015،5 ریال (پانصد میلیون تومان)؛
 • متوسط فروش هر صندلی سینما 038،679،19 ریال (دو میلیون تومان)؛
 • متوسط تماشاگر هر سالن سینما 57.075 نفر؛
 • متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلی 224 نفر؛
 • با توجه به جمعیت کشور 79.926.270 نفر (براساس سرشماری سال 95)، هر ایرانی در این سال 0/36 بار به سینما رفته است.

294357