سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1392

سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینمای ایران سال 1392 را معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی منتشر کرده است.
تصویر سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1392

سینمای ایران سال 1392 در یک نگاه:

 • 31 استان کشور دارای سینمای فعال (اطلاعات فیلم‌های اکران‌شده در سینماهای استان خراسان رضوی، کهکیلویه و بویر احمد موجود نیست)؛
 • 170 سینما دارای 257 سالن نمایش؛
 • ظرفیت سالن‌های سینما 99.134 صندلی؛
 • تعداد کل تماشاگر سینماهای کشور 9.626.750 نفر؛
 • میزان کل فروش سینماهای کشور 419.727.537.500 ریال (چهل و دو میلیارد تومان)؛
 • متوسط قیمت بلیت سینما 600،43 ریال؛
 • متوسط فروش هر سالن سینما 000،181،633،1 ریال (یکصد و شصت و سه میلیون تومان)؛
 • متوسط فروش هر صندلی سینما 000،234،4 ریال (چهارصد و بیست و سه هزار تومان)؛
 • متوسط تماشاگر هر سالن سینما 37.458 نفر؛
 • متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلی 97 نفر؛
 • با توجه به جمعیت کشور 75.149.669 نفر، هر ایرانی در این سال 0/13 بار به سینما رفته است.

294352