سالنامۀ آماری فرهنگ و هنر 1400

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همانند سال‌های گذشته در سالنامۀ 1400 نیز مهم‌ترین آمار مربوط به فرهنگ و هنر را منتشر کرده است.
تصویر سالنامۀ آماری فرهنگ و هنر 1400

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر ساله مهم‌ترین آمار و اطلاعاتی را که در حوزۀ فرهنگ و هنر گردآوری کرده است، در اختیار عموم می‌گذارد. این آمار به‌طورخاص مربوط به حوزۀ کاری و وظایف محولۀ وزارت فرهنگ و ارشاد است وعملکرد سایر دستگاه‌هایی که کار فرهنگی می‌کنند را شامل نمی‌شود. این سالنامه می‌تواند برای استفادۀ عموم مردم و پژوهشگران و اهالی فرهنگ مفید باشد.

برخی از شاخص‌های منتخب این سالنامه در تصویر زیر ارائه شده و متن کامل آن نیز در فایل پیوست قابل‌دسترسی است.

294250