نویسنده‌ها

 • تصویر فاطمه سادات علمدار

  فاطمه سادات علمدار

  دکتری جامعه‌شناسی
 • تصویر محمدرضا جوادی یگانه

  محمدرضا جوادی یگانه

  دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
 • تصویر جبار رحمانی

  جبار رحمانی

  دانشیار انسان‌شناسی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
 • تصویر علی‌رضا محسنی تبریزی

  علی‌رضا محسنی تبریزی

  دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

تأملی بر انتخاب بی‌تفاوتی در بافت فرهنگی ایران

مقالۀ «تأملی بر انتخاب بی‌تفاوتی در بافت فرهنگی ایران» را فاطمه سادات علمدار، محمدرضا جوادی یگانه، جبار رحمانی و علی‌رضا محسنی تبریزی نوشته‌اند و در فصلنامۀ انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دورۀ 17، شمارۀ 64، پاییز 1400 منتشر شده است.
تصویر تأملی بر انتخاب بی‌تفاوتی در بافت فرهنگی ایران

چکیده:

افراد در زندگی روزمره‌شان در موقعیت تعاملی متعدد و متنوعی قرار می‌گیرند و در هر کدام از این موقعیت‌ها با پست سر گذاشتن فرایندهایی آگاهانه و ناخودآگاهانه تصمیم می‌گیرند که چه واکنشی نشان دهند. انتخاب کنشی یک کنشگر نوعی، در یک موقعیت تعاملی، به سه عامل اصلی بستگی دارد که عبارتند از: ویژگی‌های شخصیتی کنشگر، موقعیت اجتماعی او و پیشینۀ فرهنگی‌اش.

در این مقاله، ما تلاش می‌کنیم تا بر مبنای نظریات گارفنیکل و سیکورل در چارچوب اتنومتدولوژی و با استفاده از ابزارهای مشاهدۀ مشارکتی، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و مطالعات اسنادی، نشان دهیم که ایرانیان در تعاملاتشان با دیگران و در جریان زندگی روزمره، با استناد به کدام پیشینه و منطق فرهنگی تصمیم می‌گیرند «بی‌تفاوت» باشند. به‌همین‌منظور، ابتدا مفهوم بی‌تفاوتی اجتماعی را از منظر کنشگران ایرانی تعریف کرده و پس از آن بر مبنای یافته‌های میدانی و اسنادی، انواع منطق فرهنگی که برای توجیه انتخاب بی‌تفاوتی مورداستفاده قرار می‌گیرد را گونه‌شناسی کردیم. براساس یافته‌ها، منطق فرهنگی انتخاب بی‌تفاوتی در قالب سه مسئلۀ فرهنگی اصلی (مسئلۀ تشخص، مسئلۀ مصلحت و مسئلۀ نتیجه) نضج می‌گیرد. هر کدام از این مسائل، کنشگر را در مواجهه با یک تقابل نمادین فرهنگی قرار می‌دهند و کنش نهایی برحسب انتخاب هر کدام از این تقابل‌های دوتایی سامان می‌گیرد.

لینک دریافت مقاله از فصلنامۀ انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات

284125