سیاستگذاری فرهنگی در فنلاند

کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در فنلاند» در سال 1380 با ترجمه پروانه سپرده به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
تصویر سیاستگذاری فرهنگی در فنلاند

«سیاستگذاری فرهنگی در فنلاند» نخستین عنوان از مجموعه نوشته‌هایی است که در خصوص تجربیات سیاستگذاری فرهنگی کشورهای مختلف جهان در سال 1380 به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات ترجمه و ارائه شده است.

این مجموعه بر آن است تا با ارائه دیدی ساختاری، نظامند و عینی نظام سیاستگذاری فرهنگی را معرفی نموده و از این بستر، زمینه آشنایی مدیران، کارگزاران و برنامه‌ریزان فرهنگی کشورمان را با سازوکارهای سیاست فرهنگی سایر کشورها فراهم آورد.

فهرست مطالب

چشم‌انداز تاریخی: سیاستگذاری‌ها و ابزارهای فرهنگی

صلاحیت، تصمیم‌گیری و اجرا

اهداف و اصول کلی سیاستگذاری فرهنگی

مسائل جاری مربوط به توسعه سیاستگذاری فرهنگی و مذاکرات پارلمانی

مواد اصلی قانون در حوزه فرهنگی

تأمین بودجه فرهنگی

مؤسسات فرهنگی و مشارکت‌های جدید

حمایت از خلاقیت

283973