تدوین

  • تصویر پروین قاسمی

    پروین قاسمی

    دکترای انسان‌شناسی دانشگاه تهران

گردشگری فرهنگ‌محور روستایی

پایان نامه‌ی «آسیب‌شناسی گردشگری روستایی با تأکید بر راهبرد گردشگری فرهنگ‌محور؛ مطالعۀ موردی بخش کن-دهستان سولقان» در پائیز 1391 توسط محمد ادبی ممقانی در دانشکدۀ جغرافیای دانشگاه تهران، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، با راهنمایی دکتر فضیله خانی و مشاورۀ دکتر محمد سلمانی در مقطع کارشناسی ارشد دفاع شده است.
تصویر گردشگری فرهنگ‌محور روستایی

امروزه گردشگری در ابعاد مثبت و منفی بر جوامع میزبان تأثیر می­‌گذارد. اثرات و پیامدها گردشگری شامل اثرات اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی است. با وجود این، آثار فرهنگی و اجتماعی گردشگر از جمله مهم‌­ترین پیامدهای توسعه گردشگر در هر منطقه هستند. گردشگر می‌­تواند، نمادهای فرهنگی جامعه میزبان را تبدیل به کالا نماید و باعث تخریب آثار فرهنگی، استحالۀ فرهنگی، تهاجم فرهنگی و ناهنجاری‌های فرهنگی، در نتیجه تحمیل فرهنگ گردشگران به جامعه میزبان شود. دهستان سولقان دارای جاذبه‌­های فرهنگی- مذهب متعددی است و به واسطۀ برخورداری از این جاذبه­‌های فرهنگی و مذهبی، مورد توجه بسیاری از گردشگرانی است که با انگیزه­‌های عمدتا مذهبی و زیارتی به این منطقه مسافرت می­‌کنند. هدف این پایان­‌نامه شناسایی آثار و آسیب­‌های منفی فرهنگی ناشی از توسعه گردشگری بر دهستان سولقان با تأکید بر راهبرد فرهنگ محور است. روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات در این پژوهش میدانی است و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در این تحقیق بنا بر ضرورت، چهار نوع پرسشنامه شامل پرسشنامه­‌ گردشگران، جامعه محلی، مدیران و کارشناسان تهیه و تکمیل شده است. برای تعیین مقدار روایی این ابزار کمی از روش صوری استفاده شد که پس از چند مرحله بازنگری مورد تأئید اساتید دانشگاه تهران قرار گرفت و جهت محاسبه مقدار پایایی پرسشنامه­‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه گردشگران 0/81 به دست آمد که این مقدار در پژوهش­‌های علوم انسانی رضایت بخش است. برای تجزیه و تحلیل داده­‌ها و آزمون فرضیات از نرم افزار آماری spss و آزمون­های همبستگی اسپیرمن و پیرسون، آزمون کای اسکوئر و آزمون t-test تک نمونه‌ای، ویلکاکسون و فریدمن استفاده گردید. یافته­‌های تحقیق نشان می­‌دهد توسعه گردشگری فرهنگ محور، در برنامه­‌ریزی گردشگری روستائی در دهستان سولقان، می­‌تواند ضمن فائق آمدن بر آسیب­‌های گردشگر، از منافع بیشتری بر جامعۀ میزبان برخودار بوده و آسیب­‌های فرهنگی کمتری را بر آنان وارد سازد. بر این اساس، پتانسیل­‌های دهستان سولقان در زمینه‌ی توسعه‌ی گردشگری فرهنگ‌محور، شامل مواردی مانند برگزاری مراسم‌­های مذهبی و زیارتی، جشنواره‌­ها و رویدادهای گوناگون است که بهره­‌گیری از آنها می­‌تواند منجر به تعامل فرهنگی بیشتر جامعه‌ی میهمان (گردشگران) و جامعه‌ی میزبان و کاهش اثرات منفی فرهنگی گردشگران بر جامعه میزبان شود.

اطلاعات بیشتر درباره این پایان‌نامه از اینجا قابل دسترس است.

283785