گزارش رصد فرهنگی (41)

فرهنگ اقتصادی

گزارش فرهنگ اقتصادی به آخرین آمارها و اطلاعات ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتارهای اقتصادی می‌پردازد.
مقالۀ «حکمرانی و توسعۀ اقتصادفرهنگ؛ مقایسۀ ایران و کشورهای پیشرفته» را اردشیر انتظاری و فاطمه درخشان نوشته‌اند و در فصلنامۀ علوم اجتماعی، سال بیست‌وهشتم، شمارۀ 93، تابستان 1400 منتشر شده است.

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی

توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی بخش فرهنگ

مقالۀ «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی برای توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی بخش فرهنگ: ارزیابی طرح‌های کلان رونق‌بخشی به بازار هنر ایران در دهۀ 1380» را محمدرضا مریدی و معصومه تقی‌زادگان نوشته‌اند و در فصلنامۀ مطالعات جامعه‌شناختی ایران، سال اول، شمارۀ دوم، پاییز 1390 منتشر شده است.
«حوزۀ فرهنگ و هنر در ایران پسابرجام؛ شرایط و زمینه‌های صادرات صنایع خلاق با تکیه بر سهم و مأموریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» را دفتر مطالعات راهبردی در سال 1395 انجام داده است.
پژوهش «تأمین مالی در تولید فیلم‌های سینمایی مطالعۀ تطبیقی روش‌های متعارف و نوین در سینمای ایران و هالیوود» را فاطمه یاسمی زیر نظر پژوهشکدۀ هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام داده و در سال 1398 منتشر شده است.
حمیدرضا ششجوانی در این کتاب به‌صورت اجمالی سهم بخش فرهنگ را در اقتصاد مورد بررسی قرار داده است. این نوشته در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه شده است.
مقالۀ «تحلیل سیاست‌های فرهنگی و عملکرد دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در حوزۀ اقتصاد سینما» را فرناز سر بندی، ابراهیم حاجیانی و سید رضا امیری صالحی نوشته‌اند و در دوفصلنامۀ رسانه و فرهنگ، سال دهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1399 منتشر شده است.
مقالۀ «راهبردهای مؤثر بر تقویت ساختار اقتصاد فرهنگ ایران» را زهرا مسعودی نیا، علی رشیدپور و رضا ابراهیم‌زاده نوشته‌اند و در فصلنامۀ راهبرد اجتماعی، فرهنگی سال هفتم، شمارۀ بیست‌وهفتم، تابستان 1397 منتشر شده است.
مقالۀ «سیاست‌گذاری اقتصادی بخش فرهنگ؛ بررسی اثر سیاست تنظیمی کپی‌رایت بر درآمد نویسندگان ادبی در ایران» را حمیدرضا ششجوانی نوشته و در اقتصاد و تجارت نوین، سال 16، شمارۀ 3، پاییز 1400 منتشر شده است.
پژوهش سهم فرهنگ در اقتصاد ملی در سال 1387 توسط عطاءالله رفیعی آتانی و به نظارت مهدی ناظمی اردکانی انجام پذیرفت. این پروژه به سفارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام پذیرفته است.
این پژوهش در سال 1391 توسط اسماعیل شاه‌طهماسبی، تحت نظارت گروه اقتصاد فرهنگ شورا عالی انقلاب فرهنگی و به سفارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام پذیرفته است. در این پروژه حسین صادقی سقدل مشاور کارفرما بوده است.