مقالۀ «عکاسی خبری در بستر شبکه‌های اجتماعی: نظریۀ ارزش نمایشی بنیامین و ریزوماتیک دلوز» را علیرضا فرزین، هادی خانیکی و محمدمهدی فرقانی نوشته‌اند و در فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دورۀ 17، شمارۀ 62، بهار 1400 منتشر شده است.
مقالۀ «روزنامه و اینترنت؛ واکاوی تحولات صنعت روزنامه در فرایند اینترنتی‌شدن در ایران» را سیدمحسن بنی‌جمال و محمد توکل نوشته‌اند و در فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دورۀ 17، شمارۀ 65، زمستان 1400 منتشر شده است.

پیمایش سازمان ملّی جوانان در سال 1383

رضایت جوانان از مطبوعات کشور

پیمایش «بررسی شاخص‌ها و نظرسنجی از جوانان 15 تا 29 سال کشور در مورد میزان استفاده و رضایت از مطبوعات» را سازمان ملّی جوانان در سال 1383 انجام داده است.
یافته‌ها و تحلیل‌های این گزارش در مورد تحول در فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییراتی که در روند مرجعیت رسانه‌ای و خبری جامعۀ ایران رخ داده است، نشان می‌دهد که آیندۀ رسانه‌ای ایران و جهان پیچیده، متنوع، متکثر و رقابتی است و سیاست‌های رسانه‌ای موجود مانند طرح صیانت از فضای مجازی، فیلترینگ و پارازیت‌های ماهواره‌ای، مواجهه‌ای هدفمند و کارآمد با این جهان رسانه‌ای متنوع و رقابتی نیست.
در اینفوگرافی زیر که خبرگزاری ایرنا طراحی کرده است، مصرف فرهنگی ایرانیان براساس موج سوم پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی در سال 1398 آورده شده است.
گزارش «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور؛ حوزه رسانه و ارتباطات جمعی» در دی‌ماه سال 1398 توسط دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ معاونت پژوهش‌های اجتماعی-فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه‌شده است. گزارش حاضر بر روی تطبیق سیاست‌های دولت در لایحه بودجه سال 1399 با اسناد بالادستی در حوزه رسانه و ارتباطات جمعی تمرکز کرده است.
اینفوگرافی زیر میزان مطالعۀ روزنامۀ ایرانیان را در سال 1399 نشان می‌دهد. این آمار افراد 15ساله و بیشتر باسواد را شامل می‌شود که در طرح آمارگیری فرهنگ رفتاری خانوار مرکز آمار ایران شرکت کرده‌اند و به‌وسیلۀ مرکز آمار تدوین شده است.

تحلیل برنامه‌های ذیل فصل رسانه در لایحه بودجه سال 1399

سیاست‌های رسانه‌ای دولت در لایحه بودجه سال 1399

گزارش «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور؛ حوزه رسانه و ارتباطات جمعی» در دی‌ماه سال 1398 توسط دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ معاونت پژوهش‌های اجتماعی-فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه‌شده است. گزارش حاضر بر روی سیاست‌های رسانه‌ای این لایحه تمرکز کرده است.

بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور

بودجه حوزه رسانه و ارتباطات جمعی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی بودجه حوزه رسانه و ارتباطات جمعی در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور پرداخته است. در این مطلب بخش‌های مهم این گزارش به همراه متن کامل آن آمده است. امین طیب‌طاهر و امین زاده‌حسین نویسندگان این گزارش تحلیلی هستند.
این پژوهش توسط مهدی باباربیع و باهدف شناسایی آسیب‌های ساختار مطبوعات محلی انجام شده و آسیب هایی که از درون و بیرون متوجه مطبوعات محلی است و باعث کاهش سرعت شتابان مطبوعات محلی و تاثیرگذاری آن در جامعه می‌شود را بررسی کرده است. این پژوهش را پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1397 منتشر کرده است.
در لایحه بودجه سال 1400، حدود 3،381 میلیارد تومان برای فصل رسانه در نظر گرفته‌شده است. این مبلغ حدود 25 درصد از اعتبارات امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری است. کل اعتبارات برنامه‌های فصل رسانه (جاری و عمرانی) نسبت به مصوب سال 1399، 38 درصد و اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی برنامه‌های حوزه رسانه در این لایحه نسبت به مصوب سال 1399 به ترتیب 37 و 59 درصد افزایش یافت. (صفحه 1)
این نوشتار قصد دارد نشان دهد ایرادات نظام کنونی پرداخت یارانه به کتاب و مطبوعات چیست و اگر پرداخت یارانه به این دو حوزه توجیه‌پذیر است، مناسب‌ترین الگو چیست و الزامات تحقق آن کدام است.

گزارش رصد فرهنگی (2)

مطبوعات در سال 1398

در این گزارش که به وضعیت مطبوعات در سال 1398 و روندهای آن در سال 1399 می‌پردازد، ابتدا سعی شده است مسئله اصلی مطبوعات در ایران و عللی که در ایجاد آن مسئله نقش داشته‌اند تشریح و تبیین شوند؛ این کار با مرور رویدادهای سال 1398 صورت می‌گیرد اما از مرور صرف رویداد به تحلیل وضعیت مطبوعات می‌رسد. سپس مسایل اقتصادی مطبوعات بررسی می‌شود و نگاه سنتی به مطبوعات شرح داده می‌شود. در انتها نیز راهکارهایی سیاستی برای حل مسئله مطرح می‌شود.