سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعداد موزه‌های فعال کشور طی سال‌های 1395 تا 1398 را منتشر کرده است.
این پژوهش در سال 1391 توسط اسماعیل شاه‌طهماسبی، تحت نظارت گروه اقتصاد فرهنگ شورا عالی انقلاب فرهنگی و به سفارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام پذیرفته است. در این پروژه حسین صادقی سقدل مشاور کارفرما بوده است.
در این گزارش شرح وظایف سازمانی، تقویم فعالیت‌های فرهنگی، مشروح فعالیت‌ها، مشکلات، موانع و پیشنهادهای هر یک از زیرمجموعه‌های سازمانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شده است.
‬سالنامه‬ آماری ‬فرهنگ ‬و ‬هنر سـال 1393 با ‬هدف‬ ارایه ‬اطلاعات‬ آماری‬ مهم‬ و‬ اساسی‬ وزارت‬ فرهنگ‬ و ‬ارشاد ‬اسلامی ‬در ‬حوزه‬های‬ متعدد‬ و ‬متنوع ‬و‬ به ‬منظور‬ رفـع‬ نیازهای ‬آماری ‬استفاده ‬کنندگان ‬تهیه ‬و‬ تدوین ‬شـده‬ است.‬
سالنامه‌ آماری‌ فرهنگ‌ و‌ هنر‌ سال 1391 حاوی‌ دو بخش‌ و‌ با‌ هدف‌ ارایه‌ صحیح‌ و‌ بهنگام‌ آمار‌ اقلام‌ مهم‌ و‌ اساسی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و‌ ارشاد‌ اسلامی‌ در حوزه‌های‌ متعدد‌ و‌ متنوع‌ و‌ به‌ منظور‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ مراجعات‌ استفاده‌کنندگان‌ تهیه،‌ تدوین‌ و منتشر‌ می‌شود.‌
بخش اول این سالنامه آماری شامل مجموعه‌ای از آخرین آمار موجود در سال‌های ۱۳8۱تا ۱۳۹۰ در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری و بخش دوم شامل آمارهای فرهنگی، هنری مربوط به سال‌های ۱۳۵7تا ۱۳8۰ است که به منظور رفع نیازهای آماری تصمیم‌گیران، برنامه‌ریزان، پژوهشگران و سایر متقاضیان تهیه و تدوین شده است.
مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پژوهشی به تحلیل وضعیت کلان فرهنگ کشور پرداخته است. در مطلب حاضر مهم‌ترین نکات این پژوهش آمده. این پژوهش در سال 1389 انجام شده است.