اینفوگرافی زیر رتبه‌بندی مؤسسات موسیقی را براساس تعداد مجوزهایی که برای انتشار موسیقی دریافت کرده‌اند، نشان می‌دهد. این اینفوگرافی را سایت نمافر منتشر کرده است.
براساس آمارهای جهانی به‌طورمتوسط یک تا 1/2درصد هر جامعه، نخبگان هستند که این میزان برای ایران به یک میلیون نفر می‌رسد. با اجرای برنامۀ بازگشت نخبگان 2700نفر از آن‌ها به کشور بازگشته‌اند. این اینفوگرافی را ایسنا در تاریخ 27 مهر 1401 منتشر کرده است.
براساس اینفوگرافی زیر وزارتخانه‌های کار، امورخارجه و صمت ازجمله فعال‌ترین وزارتخانه‌ها در رسانه‌های اجتماعی در یک سال گذشته بوده‌اند. این اینفوگرافی را خبرگزاری ایرنا در 7 شهریور 1401 منتشر کرده است.
اینفوگرافی زیر وضعیت ورزش ایرانیان را نشان می‌دهد. این اینفوگرافی براساس نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار 1399 طراحی شده است.
اینفوگرافی زیر رفتار اجتماعی افراد 15ساله و بیشتر را نشان می‌دهد که براساس نتابج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار 1399 طراحی شده است.
در اینفوگرافی زیر وضعیت چند رفتار منتخب اجتماعی ایرانیان در سال 1399 آورده شده است. اطلاعات موجود براساس نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار مرکز آمار ایران است.
اینفوگرافی زیر سلیقه گوش‌دهندگان ایرانی به موسیقی را نشان می‌دهد و براساس اطلاعات طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار مرکز آمار ایران در سال 1399 طراحی شده است.
در اینفوگرافی زیر که خبرگزاری شبستان در سال 1398 منتشر کرده است، آمارهایی از تعداد مساجد در ایران و جهان آورده شده است.
در اینفوگرافی زیر وضعیت زندگی خانوارهای ایرانی در سال 1396 گزارش شده است. این اینفوگرافی را اعتمادآنلاین براساس داده‌های گزارش بانک مرکزی در سال 1396 طراحی کرده است.
در اینفوگرافی زیر که خبرگزاری ایرنا طراحی کرده است، مصرف فرهنگی ایرانیان براساس موج سوم پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی در سال 1398 آورده شده است.
اینفوگرافی زیر را خبرگزاری ایسنا براساس داده‌های مرکز ملّی آمار طراحی کرده است. در این اینفوگرافی وضعیت استفاده ایرانی‌ها از اینترنت آورده شده است.