سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1396

سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینمای ایران سال 1396 را معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی منتشر کرده است.
تصویر سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1396

سینمای ایران سال 1396 در یک نگاه:

 • 31 استان کشور دارای سینمای فعال؛
 • 238 سینما دارای 430 سالن نمایش؛
 • ظرفیت سالن‌های سینما 119.015 صندلی؛
 • تعداد کل تماشاگر سینماهای کشور 22.856.097 نفر؛
 • میزان کل فروش سینماهای کشور 1،805،145،561،850 ریال (یکصد و هشتاد میلیارد تومان)؛
 • متوسط قیمت بلیت سینما 979،78 ریال؛
 • متوسط فروش هر سالن سینما 935،012،198،4 ریال (چهارصد و بیست میلیون تومان)؛
 • متوسط فروش هر صندلی سینما 378،167،15 ریال (یک میلیون و پانصد هزار تومان)؛
 • متوسط تماشاگر هر سالن سینما 53.154 نفر؛
 • متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلی 192 نفر؛
 • با توجه به جمعیت کشور 79.926.270 نفر (براساس سرشماری سال 95)، هر ایرانی در این سال 0/29 بار به سینما رفته است.

294356