سیاستگذاری فرهنگی در هلند

کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در هلند» دومین عنوان از مجموعه تجربیات سیاستگذاری سایر کشورهاست که در سال 1380 با ترجمه محمدسالار کسرایی به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
تصویر سیاستگذاری فرهنگی در هلند

«سیاستگذاری فرهنگی در هلند» دومین عنوان از مجموعه نوشته‌هایی است که در خصوص تجربیات سیاستگذاری فرهنگی کشورهای مختلف جهان در سال 1380 به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات ترجمه و ارائه شده است.

این مجموعه بر آن است تا با ارائه دیدی ساختاری، نظامند و عینی نظام سیاستگذاری فرهنگی را معرفی نموده و از این بستر، زمینه آشنایی مدیران، کارگزاران و برنامه‌ریزان فرهنگی کشورمان را با سازوکارهای سیاست فرهنگی سایر کشورها فراهم آورد.

فهرست مطالب

چشم‌انداز تاریخی: سیاست‌ها و ابزارهای فرهنگی

صلاحیت، تصمیم‌گیری و اجرا

اهداف و اصول کلی سیاست فرهنگی

مسائل جاری در توسعه سیاستگذاری فرهنگی و مذاکرات پارلمانی

مواد مهم قانونی در حوزه فرهنگ

تأمین بودجه فرهنگ

مؤسسات فرهنگی و مشارکت‌های جدید

حمایت از خلاقیت‌ها

283974