گزارش رصد فرهنگی (46)

نوجوانان تهران و مسجد

گزارش «نوجوانان تهران و مسجد؛ بررسی وضعیت ارتباط نوجوانان تهران و مسجد» تیرماه 1402 منتشر شده است.

گزارش رصد فرهنگی (45)

مسجد در ایران

در گزارش حاضر ابتدا آماری از وضعیت مساجد در سطح ملی و استانی و جهانی ارائه می‌شود. سپس با استفاده از پیمایش‌های ملّی، جایگاه مسجد در رفتار دینی و اجتماعی بررسی می‌شود.

جدیدترین گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور:

۱۷ هزار باب مسجد اهل سنت در ایران

براساس آخرین داده‌های مرکز رصد فرهنگی کشور، بیش از ۱۷ هزار باب مسجد اهل سنت در ایران وجود دارد.
هدف اصلی این گزارش بررسی و تحلیل عملکرد «ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد» و عملکرد «کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد» بر اساس داده‌ها و اطلاعات گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ بر اساس این بررسی، سعی بر این است که پیشنهاد‌هایی راهبردی برای ستاد، جهت افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد داشته باشیم.

جامعه‌شناسیِ مسجد جامع شهرک غرب

کارکردهای چندگانهٔ مدرن مساجد تهرانِ امروز

ستار پروین و عبدالحسین کلانتری در سال 1392 پژوهشی با عنوان «بررسی کارکردهای چندگانه مدرن مساجد تهران امروز: مطالعه موردی مسجد جامع شهرک غرب» برای مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران انجام دادند که یافته‌های مهم آن به همراه متن کامل گزارش منتشر می‌شود.