مرکز بررسی‌های استراتژیک نشستی تخصصی را با هدف شناسایی چالش‌های موجود در حوزۀ حجاب با حضور تعدادی از متخصصان و سیاست‌گذاران و با عنوان «حجاب: آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته، نگاهی به آینده» در تیرماه 1393 برگزار نموده است که گزارش آن در ادامه می‌آید.
«گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران؛ پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی کیو» مقاله‌ای است که توسط سیدمجتبی امامی، مصباح‌الهدی باقری‌کنی و سجاد لطفی نوشته شده است. این مقاله در فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 33، خرداد 1395 منتشر شده است.
«اولویت‌یابی سیاست رسانه‌ای مد لباس مبتنی بر مسئله‌شناسی چرخه آن در جامعه ایران» عنوان مقاله‌ای است که توسط عماد افروغ و حسین مهربانی‌فر نوشته شده و در فصلنامه دین و ارتباطات، دوره 24، شماره پیاپی 5۲، اسفند 1396 منتشر شده است.