هدف این پژوهش توصیف وضعیت موجود فرهنگی و هنری استان خراسان جنوبی و نیز شناسائی نقاط قوت وضعف، تهدیدها و فرصت‌‌ها و نیازها و ظرفیت‌‌های فرهنگی هنری این استان است. محمدباقر آخوندی و فاطمه لک نویسندگان این پژوهش هستند.

گزارش‌های استانی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان 1394 (موج سوم)

ارزش‌ها و نگرش‌های مردم استان خراسان جنوبی

موج سوم پیمایش ملی ارزش‌های و نگرش‌های ایرانیان بر خلاف دو موج پیشین، از نمونه کشوری شهری و روستایی برخوردار است و همین امر بر اهمیت آن اضافه می‌کند. پس از انتشار گزارش کشوری این پیمایش، گزارش‌های استانی نیز به تدریج در وب‌سایت مرکز رصد فرهنگی کشور منتشر می‌شود.

گزارش‌های استانی پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی 1398 (موج سوم)

مصرف کالاهای فرهنگی در استان خراسان جنوبی

پس از انتشار متن کامل گزارش کشوری موج سوم «پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی در ایران»، اینک متن کامل گزارش‌ مربوط به استان خراسان جنوبی در وب‌سایت مرکز رصد فرهنگی کشور منتشر می‌شود.