پژوهش پیش رو به بررسی تحولات معماری یک قرن اخیر شهر تهران می‌پردازد. در این تحقیق تلاش بر این بوده تا تجربه زیسته ده بنای عمومی و غیرمسکونی شهر در این یکصد سال کاوش شود. این پژوهش توسط نگار منصوری به سفارش مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در بهمن ماه ۱۴۰۰ انجام شده است.