گزارش‌های استانی پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی 1398 (موج سوم)

مصرف کالاهای فرهنگی در استان قزوین

پس از انتشار متن کامل گزارش کشوری موج سوم «پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی در ایران»، اینک متن کامل گزارش‌ مربوط به استان قزوین در وب‌سایت مرکز رصد فرهنگی کشور منتشر می‌شود.
تصویر مصرف کالاهای فرهنگی در استان قزوین

«پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی در ایران» از نخستین پژوهش‌های ملی در عرصۀ فرهنگ است که مطالعات مقدماتی آن در سال ١٣٧٢ آغاز و در سال ١٣٧۴ در چهار استان اجرا شد. پس از آن مقرر شد که این پژوهش به شکل ملی اجرا شود. بدین ترتیب، موج اول پیمایش در سال ١٣٧٨ در کل کشور (همۀ استان‌ها) و در سطح شهری با واحد تحلیل خانوار‑ ١۶ هزار خانوار (حدود ۶٠ هزار فرد)‑ اجرا شد. در سال ١٣٧٩ این پیمایش در روستاهای کشور نیز با حدود ١۵ هزار خانوار تکرار شد. براساس برنامه سوم توسعه این طرح باید هر دو سال یک بار اجرا می‌شد. بدین ترتیب، موج دوم آن در سال ١٣٨٢ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به انجام رسید، اما انتشار آن بر عهدۀ سازمان تبلیغات اسلامی گذاشته شد. پس از آن، طرح مصرف کالاهای فرهنگی به فراموشی سپرده شد. سرانجام پس از وقفه‌ای شانزده ساله، موج سوم این طرح در سال ١٣٩٨ اجرا شد. این پیمایش با تأخیر زیادی نسبت به موج قبلی اجرا شده است.

با توجه به اهمیت این پیمایش و اصل دسترسی عمومی پژوهشگران به داده‌های پژوهشی؛ متن کامل گزارش‌های استانی این پیمایش در تمامی 31 استان ایران به تدریج در وب‌سایت مرکز رصد فرهنگی منتشر می‌شود. در فایل پیوست گزارش استان قزوین قابل دریافت است.

283792