مرکز نمافر برای معرفی میراث جهانی ناملموس ایران در یونسکو اینفوگرافی زیر را تدوین و منتشر کرده است.